Wydarzenia

terminarz dnia 07.05.2024

Pierwsza sesja Rady Miejskiej kadencji 2024-2029

Miejsce: UMiG w Sycowie sala 57
Kategoria: Terminy obrad
Data: 2024-05-07
Godzina: 15:00

POSTANOWIENIE NR 810/2024 Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II z dnia 22 kwietnia 2024 r.

w sprawie zwołania pierwszej sesji Rady Miejskiej w Sycowie
Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688.) w związku z art. 167 §1 pkt 10 ustawy z dnia
5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Komisarz Wyborczy we
Wrocławiu II postanawia co następuje:


§ 1.

Zwołać pierwszą sesję nowo wybranej Rady Miejskiej w Sycowie na kadencję 2024 - 2029.

§ 2.

Termin i miejsce pierwszej sesji wyznacza się na dzień 7 maja 2024 r. godz. 15.00
- Sala sesyjna, pok. nr 57, Urząd Miasta i Gminy w Sycowie, ul. Mickiewicza 1, 56-500 Syców.

§ 3.

Zobowiązać organ wykonawczy samorządu gminnego do zawiadomienia nowo wybranych radnych o terminie i miejscu sesji.

§ 4.

Ustala się następujący porządek obrad pierwszej sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Wręczenie nowo wybranym radnym zaświadczeń o wyborze.
3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
4. Wręczenie nowo wybranemu Burmistrzowi zaświadczenia o wyborze.
5. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Burmistrza.
6. Wybór Przewodniczącego Rady.
7. Zakończenie obrad.

§ 5.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy
we Wrocławiu II
/-/ Paulina Dobrosz - Dzierżanowska