Strona główna/Dla Mieszkańca/Czyste Powietrze

Czyste Powietrze

 

czystepowietrze2024

 

AKTUALNOŚCI

Informujemy, że NFOŚiGW wprowadza od dnia 14.06.2024 r. zmiany w programie „Czyste Powietrze”. Zmiany dotyczą nowych rozwiązań w zakresie pomp ciepła. Najważniejsza z nich, to obowiązkowy audyt energetyczny przy wymianie starego pieca na pompę ciepła. 

Więcej informacji na stronie: Zmiany w programie CZYSTE POWIETRZE

Program „Czyste Powietrze” - od 22 kwietnia 2024 r.  zmiany w regulaminie

W trosce o potencjalnych wnioskodawców, od poniedziałku 22.04.2024 r. zaczęły obowiązywać zmiany w ogólnopolskim programie „Czyste Powietrze”. Dla wniosków o dofinansowanie złożonych od w/w daty - przez niespełna dwa miesiące tj. do dnia 13.06.2024 r. potrwa okres przejściowy, a następnie dofinansowania przyznawane będą tylko do pomp ciepła, kotłów c.o. zgazowujących drewno i kołów c.o. na pellet wpisanych na listę zielonych urządzeń i materiałów (ZUM).

Kolejną istotną zmianą jest możliwość skorzystania przez potencjalnych wnioskodawców z poziomu najwyższego tylko na jeden budynek. Na kolejne budynki wnioskodawca ten będzie mógł złożyć wnioski  jedynie w poziomie podstawowym.

W umowie dotacji z prefinansowaniem doprecyzowano, że warunkiem wypłaty zaliczki na konto wykonawcy jest złożenie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisanej własnoręcznie przez beneficjenta dyspozycji wypłaty zaliczki wraz z kopią faktury zaliczkowej (wystawionej na beneficjenta lub beneficjenta i małżonka wspólnie). Ponadto określono czas na złożenie wniosku o płatność - rozliczającego zakres przedsięwzięcia wynikający z danej umowy z wykonawcą - do 120 dni od daty wypłaty zaliczki dotyczącej realizacji tej umowy z wykonawcą.

W przypadku składania wniosku o dotację z „Czystego Powietrza” przez pełnomocnika, teraz wymagane jest pełnomocnictwo z podpisem własnoręcznym wnioskodawcy notarialnie poświadczonym (czyli z podpisem własnoręcznym złożonym przez wnioskodawcę na pełnomocnictwie w obecności notariusza, bądź wcześniej złożonym podpisem uznanym przez wnioskodawcę przed notariuszem za własnoręczny).

Więcej informacji w pliku do pobrania (na dole strony) i pod adresem czystepowietrze.gov.pl

 

Program „Czyste Powietrze” - od 01 lipca 2023 r. zmiany dla kotłów na drewno i pellet

Przypominamy, że od dnia 01 lipca 2023 r. jedynymi dotowanymi w programie „Czyste Powietrze” kotłami na biomasę drzewną są te o podwyższonym standardzie. Przez „podwyższony standard” rozumie się kotły c.o. o obniżonej emisyjności cząstek stałych (pyłu, PM10) o wartości nie przekraczającej 20 mg/m3 (≤ 20 mg/m3). W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do mieszkańców, którzy planują ubiegać się o dofinansowanie w programie „Czyste Powietrze”, by mieli na uwadze zmiany programu i upewnili się przed zakupem, że dany kocioł c.o. na drewno lub pellet spełnia odpowiedni standard.

 

Gmina Syców informuje, że od dnia 3 stycznia 2023 r. weszła w życie zmiana programu priorytetowego „Czyste Powietrze” (dalej: Program).
W ramach zmian Programu podwyższone zostały progi dochodowe. Dofinansowanie mogą otrzymać osoby fizyczne będące właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą gdy:

 • dochód roczny Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 135.000 zł
  - w ramach poziomu podstawowego;
 • przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego Wnioskodawcy
  wskazany w zaświadczeniu wydawanym przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta
  zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy - Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty
  - 1.894 zł w gospodarstwie wieloosobowym;
  - 2.651 zł w gospodarstwie jednoosobowym
  - w ramach poziomu podwyższonego

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód Wnioskodawcy z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w w/w zaświadczeniu, nie przekroczył 40-krotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie:

 •  przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego Wnioskodawcy wskazany w zaświadczeniu wydawanym przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy - Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty 
  - 1.090 zł w gospodarstwie wieloosobowym;
  - 1.526 zł w gospodarstwie jednoosobowym;
  - lub ma ustalone prawo do otrzymywania: zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz
  okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie
  - w ramach poziomu najwyższego

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód Wnioskodawcy z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w w/w zaświadczeniu, nie przekroczył 20-krotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.


Zmieniona wersja Programu przewiduje dodatkowe dofinansowanie dla Wnioskodawców, którzy zdecydują się na przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji budynku. Przyznanie i wypłacenie wyższej kwoty dotacji do przedsięwzięcia z kompleksową
termomodernizacją budynku/lokalu mieszkalnego, możliwe będzie po spełnieniu łącznie następujących warunków:

1) został przeprowadzony audyt energetyczny budynku/lokalu mieszkalnego i został złożony wraz z wnioskiem o płatność Dokument podsumowujący audyt energetyczny, sporządzony na obowiązującym w ramach Programu wzorze;
2) Osiągnięto co najmniej jeden wskaźnik kompleksowej termomodernizacji:
a) Zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową do 80 kWh/(m 2 *rok) lub
b) Zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową o minimum 40%;
3) Zrealizowany został w całości wariant z audytu energetycznego gwarantujący osiągnięcie co najmniej jednego ze wskaźników określonych w pkt 2), nie później, niż do dnia zakończenia realizacji przedsięwzięcia.

Uwaga! Przedsięwzięcia realizowane w ramach Programu nie dotyczą budynków wielorodzinnych oraz budynków nowobudowanych.
Dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem może zostać udzielone Wnioskodawcom wyłącznie w ramach poziomu podwyższonego i najwyższego. Koszty kwalifikowane nie obejmują podatku od towarów i usług (VAT). Dotacja w ramach programu będzie udzielana w odniesieniu do kosztów netto. 

W ramach nowej wersji Programu, wprowadzono możliwość złożenia dwóch wniosków o dofinansowanie. W przypadku zrealizowania przedsięwzięcia z kompleksową termomodernizacją w ramach pierwszego wniosku o dofinansowanie, złożenie drugiego wniosku nie jest możliwe. Kocioł na pellet drzewny o emisyjności od 20 do 40 mg/m 3 (włącznie) jest kosztem kwalifikowanym pod warunkiem złożenia wniosku o dofinansowanie obejmującego ten koszt oraz koszt zakupu i montażu do 30 czerwca 2023 r. (liczy się data wystawienia faktury lub równoważnego dokumentu księgowego).

Więcej informacji o Programie pod linkiem:
https://portal.fos.wroc.pl/wymagana-dokumentacja-sciezka-przez-wfoigw 
https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/ 

 

Program priorytetowy „Czyste Powietrze” w trosce o zdrowie, klimat i środowisko

Celem programu jest poprawa jakości powietrza, oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez  wymianę istniejących źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych.

Program dedykowany jest dla Beneficjentów będących właścicielami i współwłaścicielami domów jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

 

Forma dofinansowania: dotacja, dotacja z prefinansowaniem, dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym, tj. wnioski oceniane są na bieżąco.

Realizacja programu: lata 2018 - 2029.

Pomocne strony internetowe:

Szczegółowe informacje dostępne:

Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny
ul. Mickiewicza 1, 56-500 Syców, pokój nr 1a (parter)
tel. 62 785 51 27
e-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ 

Punkt czynny jest w godzinach pracy urzędu,

tj. poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. 7.30 - 15.30, wtorek w godz. 8.30 - 16.30.

W celu umówienia się na dogodny termin konsultacji prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

 

LICZBA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE I ZREALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

Nazwa Gminy

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie

Liczba zawartych umów o dofinansowanie

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć


kwota wypłaconej dotacji (zadania zakończone) [zł]

SYCÓW561471

279

4.460.893,48

Powyższe dane wskazują łączną liczbę złożonych do WFOŚiGW we Wrocławiu wniosków o dofinansowanie, z terenu gminy Syców, w okresie od początku trwania programu „Czyste Powietrze” tj. od dnia 19 września 2018 r. do dnia 31 marca 2024 r.

OSTRZEŻENIE DLA WNIOSKODAWCÓW I BENEFICJENTÓW PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

 

Ostrzeżenie

Sprawdzaj oferty, nie podpisuj „od ręki”! 

Korzystaj z programu „Czyste Powietrze” uważnie. Wybieraj sprawdzonych wykonawców. Uważaj na  oferty składane przez akwizytorów i sprawdzaj, co podpisujesz. Pamiętaj, że dotacja z programu  „Czyste Powietrze” przysługuje Tobie, a nie wykonawcy. Instalowanie nowego urządzenia grzewczego  jest skuteczne tylko w ocieplonym domu.  

Uwaga na nierzetelnych wykonawców 

Jeśli jesteś wnioskodawcą lub beneficjentem dotacji z programu „Czyste Powietrze”, to bądź czujny  i rozważny w wyborze dostawcy i firmy instalacyjnej zajmującej się wymianą źródła ciepła. Szczególnie  uważaj na tych, którzy pukają do Twoich drzwi i oferują coś „za darmo”. Niestety, zdarzają się na rynku  usług nieuczciwi wykonawcy, którzy oferują usługi i produkty niskiej jakości oraz zawyżają ceny.  

Zwracamy uwagę, że wybór firmy sprzedającej urządzenie, jak i wykonującej jego montaż, należy do  Państwa - naszych wnioskodawców i beneficjentów. 

W programie „Czyste Powietrze” najwyższe bezzwrotne dofinansowanie, z kompleksową  termomodernizacją i wymianą źródła ciepła, to nawet 136 200 zł, ale VAT zawsze musi dopłacić  wnioskodawca. 

Jeśli ktoś oferuje usługę „za darmo”, warto mieć wątpliwości co do rzetelności takiej oferty. Jeśli  przedstawiciel firmy podsuwa pełnomocnictwo w ramach programu „Czyste Powietrze”, a nie daje  możliwości na spokojne zapoznanie się z warunkami umowy - warto zastanowić się nad rzetelnością  takiej oferty. 

Podpisując pełnomocnictwo, dajesz komuś prawo do dysponowania przyznaną Ci dotacją.

kpobelka

Wysokie rachunki bez termomodernizacji 

Oferta na zainstalowanie wyłącznie nowego źródła ciepła w budynku, który wymaga termomodernizacji (tj. docieplenia przegród, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej itp.), może  skutkować wysokimi rachunkami za ciepło w okresie grzewczym. 

Dlatego jeśli decydujesz się na wymianę wyłącznie starego kopciucha na nowe źródło ciepła, np. pompę  ciepła, upewnij się, że Twój dom jest odpowiednio docieplony. 

„Za chwilę” sprawdzone urządzenia grzewcze z programu 

Wybierając źródło ciepła do swojego domu, korzystaj zlisty zielonych urządzeń i materiałów (lista ZUM:  lista-zum.ios.edu.pl).  

Już teraz możesz złożyć wniosek o dotację z programu „Czyste Powietrze” planując termin zakupu  i instalacji urządzenia po 13 czerwca br. Po tym terminie na liście ZUM znajdziesztylko te pompy ciepła, które obecnie przechodzą dodatkową weryfikację efektywności i jakości.  

Dlatego składając wniosek, warto poczekać z zakupem i instalacją urządzenia. Wtedy, mając docieplony  budynek i pewne urządzenie wysokiej jakości (wybrane z listy ZUM), zyskasz cieplejszy i tańszy  w eksploatacji dom. 

Rekomendacje 

W ramach programu możesz otrzymać dotację na termomodernizację budynku jednorodzinnego wraz  z wymianą źródła ciepła. Upewnij się, że dobór nowego źródła ciepła został Ci wskazany zgodnie ze  stanem budynku. Urządzenie musi mieć odpowiednią moc i sprawność. Najlepiej pokaże to audyt  energetyczny. 

Skonsultuj się w gminnym punkcie konsultacyjno-informacyjnym „Czystego Powietrza”, czy oferta, którą  przedstawił Ci wykonawca jest zgodna z potrzebami Twojego budynku. 

Uczulamy wszystkich właścicieli domów jednorodzinnych, którzy chcą skorzystać z programu na fakt, że  tylko docieplony budynek z nowym źródłem ciepła - to pewne rozwiązanie które przyniesie korzyści. 

Pamiętaj! 

Nie należy przyjmować ofert na wymianę samego źródła jeśli dom wymaga docieplenia! To podstawa. Sprawdzaj, co podpisujesz i pamiętaj, że dotacja jest dla Ciebie, a nie dla wykonawcy.  

Miej na uwadze, że zestawienie: pompa ciepła i budynek nieocieplony, to najczęściej wysokie  rachunki! 

Program „Czyste Powietrze” oferuje dofinansowanie na docieplenie budynku z wymianą źródła ciepła  poprzedzone audytem energetycznym - są to koszty kwalifikowane. Skorzystaj z takiej kompleksowej  i w pełni korzystnej oferty programu „Czyste Powietrze”. 

Życzymy zadowolenia z ciepłych domów,  niskich rachunków za ogrzewanie i czystego powietrza! 

czystepowietrze.gov.pl

kpobelka

Sprawdź też

NFOŚiGW ostrzega potencjalnych beneficjentów programu Czyste Powietrze

Zrób audyt energetyczny i zyskaj środki z programu Czyste Powietrze

Zmiany w programie „CZYSTE POWIETRZE” od 22.04.2024 r.

 

Kategoria: Powiązane pliki [6]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Odpady i środowisko
docx 2023-07-31 KOMUNIKAT 24.07.23
ilość pobrań: 105
KOMUNIKAT 24.07.23 15,96KB -
pdf 2024-04-24 Czyste powietrze Zmiany - 22.04.2024
ilość pobrań: 85
Czyste powietrze Zmiany - 22.04.2024 696,53KB zobacz
png 2024-04-24 NFOSIGW_www_1.png
ilość pobrań: 24
NFOSIGW_www_1.png 284,77KB zobacz
png 2024-04-24 NFOSIGW_www_2.png
ilość pobrań: 21
NFOSIGW_www_2.png 197,07KB zobacz
png 2024-04-24 NFOSIGW_www_3.png
ilość pobrań: 21
NFOSIGW_www_3.png 172,93KB zobacz
png 2024-04-24 NFOSIGW_www_4.png
ilość pobrań: 22
NFOSIGW_www_4.png 203,35KB zobacz