• język migowy
 • BIP
Strona główna/Dla Mieszkańca/Czyste Powietrze

Czyste Powietrze

 

czyste powietrze 2022

Gmina Syców informuje, że od dnia 3 stycznia 2023 r. weszła w życie zmiana programu priorytetowego „Czyste Powietrze” (dalej: Program).
W ramach zmian Programu podwyższone zostały progi dochodowe. Dofinansowanie mogą otrzymać osoby fizyczne będące właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą gdy:

 • dochód roczny Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 135.000 zł
  - w ramach poziomu podstawowego;
 • przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego Wnioskodawcy
  wskazany w zaświadczeniu wydawanym przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta
  zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy - Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty
  - 1.894 zł w gospodarstwie wieloosobowym;
  - 2.651 zł w gospodarstwie jednoosobowym
  - w ramach poziomu podwyższonego

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód Wnioskodawcy z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w w/w zaświadczeniu, nie przekroczył 40-krotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie:

 •  przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego Wnioskodawcy wskazany w zaświadczeniu wydawanym przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy - Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty 
  - 1.090 zł w gospodarstwie wieloosobowym;
  - 1.526 zł w gospodarstwie jednoosobowym;
  - lub ma ustalone prawo do otrzymywania: zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz
  okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie
  - w ramach poziomu najwyższego

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód Wnioskodawcy z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w w/w zaświadczeniu, nie przekroczył 20-krotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.


Zmieniona wersja Programu przewiduje dodatkowe dofinansowanie dla Wnioskodawców, którzy zdecydują się na przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji budynku. Przyznanie i wypłacenie wyższej kwoty dotacji do przedsięwzięcia z kompleksową
termomodernizacją budynku/lokalu mieszkalnego, możliwe będzie po spełnieniu łącznie następujących warunków:

1) został przeprowadzony audyt energetyczny budynku/lokalu mieszkalnego i został złożony wraz z wnioskiem o płatność Dokument podsumowujący audyt energetyczny, sporządzony na obowiązującym w ramach Programu wzorze;
2) Osiągnięto co najmniej jeden wskaźnik kompleksowej termomodernizacji:
a) Zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową do 80 kWh/(m 2 *rok) lub
b) Zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową o minimum 40%;
3) Zrealizowany został w całości wariant z audytu energetycznego gwarantujący osiągnięcie co najmniej jednego ze wskaźników określonych w pkt 2), nie później, niż do dnia zakończenia realizacji przedsięwzięcia.

Uwaga! Przedsięwzięcia realizowane w ramach Programu nie dotyczą budynków wielorodzinnych oraz budynków nowobudowanych.
Dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem może zostać udzielone Wnioskodawcom wyłącznie w ramach poziomu podwyższonego i najwyższego. Koszty kwalifikowane nie obejmują podatku od towarów i usług (VAT). Dotacja w ramach programu będzie udzielana w odniesieniu do kosztów netto. 

W ramach nowej wersji Programu, wprowadzono możliwość złożenia dwóch wniosków o dofinansowanie. W przypadku zrealizowania przedsięwzięcia z kompleksową termomodernizacją w ramach pierwszego wniosku o dofinansowanie, złożenie drugiego wniosku nie jest możliwe. Kocioł na pellet drzewny o emisyjności od 20 do 40 mg/m 3 (włącznie) jest kosztem kwalifikowanym pod warunkiem złożenia wniosku o dofinansowanie obejmującego ten koszt oraz koszt zakupu i montażu do 30 czerwca 2023 r. (liczy się data wystawienia faktury lub równoważnego dokumentu księgowego).

Więcej informacji o Programie pod linkiem:
https://portal.fos.wroc.pl/wymagana-dokumentacja-sciezka-przez-wfoigw 
https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/ 

 

Program priorytetowy „Czyste Powietrze” w trosce o zdrowie, klimat i środowisko

Celem programu jest poprawa jakości powietrza, oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez  wymianę istniejących źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych.

Program dedykowany jest dla Beneficjentów będących właścicielami i współwłaścicielami domów jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Poziomy dofinansowania:

W programie Beneficjentów podzielono na trzy grupy intensywności dofinansowania:

- poziom podstawowy - roczny dochód wnioskodawcy nie przekracza 100 000 zł

- poziom podwyższony - przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art.411 ust.10g ustawy - Prawo Ochrony Środowiska, nie przekracza kwoty:

 • 1564, 00  zł w gospodarstwie wieloosobowym 
 • 2189, 00  zł w gospodarstwie jednoosobowym

- poziom najwyższy - przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art.411 ust.10g ustawy - Prawo Ochrony Środowiska, nie przekracza kwoty:

 • 900,00 zł w gospodarstwie wieloosobowym
 • 1260,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym

 

Forma dofinansowania: dotacja, dotacja z prefinansowaniem, dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym, tj. wnioski oceniane są na bieżąco.

Realizacja programu: lata 2018 - 2029.

Pomocne strony internetowe:

Szczegółowe informacje dostępne:

Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny
ul. Mickiewicza 1, 56-500 Syców, pokój nr 1a (parter)
tel. 62 785 51 27
e-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ 

Punkt czynny jest w godzinach pracy urzędu,

tj. poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. 7.30 - 15.30, wtorek w godz. 8.30 - 16.30.

W celu umówienia się na dogodny termin konsultacji prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

 

LICZBA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE I ZREALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH PROGRAMU

„CZYSTE POWIETRZE”

Nazwa Gminy

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie

Liczba zawartych umów o dofinansowanie

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć


kwota wypłaconej dotacji (zadania zakończone) [zł]

SYCÓW376326

171

1.770.454,83

Powyższe dane wskazują łączną liczbę złożonych do WFOŚiGW we Wrocławiu wniosków o dofinansowanie, z terenu gminy Syców, w okresie od początku trwania programu „Czyste Powietrze” tj. od dnia 19 września 2018 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.