• język migowy
  • BIP

Wydarzenia

terminarz dnia 30.03.2023

Porządek LXII Sesji Rady Miejskiej w Sycowie

Miejsce: Urząd Miasta i Gminy Syców, ul. Mickiewicza 1, s. 57, IIIp
Kategoria: Terminy obrad
Data: 2023-03-30
Godzina: 15:00

1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Syców o pracach podejmowanych w okresie
od 23 lutego 2023 r. do 30 marca 2023 r.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sycowie o pracach podejmowanych
w okresie od 23 lutego 2023 r. do 30 marca 2023 r.
6. Informacja podsumowująca akcję wpisów mieszkańców Miasta i Gminy Syców do Wielkiej Księgi Sycowian z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.
7. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LVII/468/2022 Rady Miejskiej
w Sycowie z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Syców.
8. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2023.
9. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach Działosza, Komorów, Nowy Dwór, Stradomia Wierzchnia, Ślizów, Syców, Wielowieś (część I).
10. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Syców w 2023 r.
11. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody.
12. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejsko-
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sycowie za rok 2022.
13. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z Cmentarza Komunalnego w Sycowie.
14. Informacja o stanie zasobów mieszkaniowych oraz zaspokajaniu potrzeb w zakresie mieszkań socjalnych i komunalnych na terenie Miasta i Gminy Syców.
15. Informacja z działalności Sycowskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. za 2022 r.
16. Informacja z działalności Sycowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. za rok 2022.
17. Interpelacje i zapytania Radnych wraz z odpowiedziami.
18. Oświadczenia i komunikaty.
19. Wolne wnioski i informacje.
20. Zamknięcie obrad.


Posiedzenie Komisji:
1. Posiedzenie Komisji Stałych Rady odbędzie się:
27 marca 2023 r. godz. 15:00, sala 57 Urzędu MiG Syców

Projekty uchwał oraz transmisja obrad dostępne są na portalu mieszkańca https://sycow.esesja.pl/