• język migowy
  • BIP

Wydarzenia

terminarz dnia 26.01.2023

Porządek LX Sesji Rady Miejskiej w Sycowie

Miejsce: Urząd Miasta i Gminy Syców, ul. Mickiewicza 1, s. 57, IIIp.
Kategoria: Terminy obrad
Data: 2023-01-26
Godzina: 15:00

1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Syców o pracach podejmowanych w okresie od 22 grudnia 2022r. do 26 stycznia 2023r.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sycowie o pracach podejmowanych w okresie od 22 grudnia 2022r. do 26 stycznia 2023r.
6. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały numer IV/18/2018 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
7. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały numer IV/19/2018 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w Gminie Syców „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
8. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w celu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów z niepełnosprawnościami oraz rodziców.
9. Dyskusja i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Syców oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych.
10. Dyskusja i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wypłacania zryczałtowanych diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Syców.
11. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie częściowego zniesienia formy ochrony przyrody - pomnik przyrody Aleja kasztanowca.
12. Dyskusja i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XL/274/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 r.bw sprawie przyjęcia Regulaminu udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Syców na dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Miasta i Gminy Syców.
13. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/07/2018 r. Rady Miejskiej
w Sycowie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Budżetowej.
14. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LVII/468/2022 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Syców.
15. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2023.
16. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Sycowie na rok 2023.
17. Sprawozdanie z pracy Stałych Komisji Rady Miejskiej w Sycowie za 2022 rok.
18. Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej w Sycowie za 2022 rok.
19. Interpelacje i zapytania Radnych wraz z odpowiedziami.
20. Oświadczenia i komunikaty.
21. Wolne wnioski i informacje.
22. Zamknięcie obrad.

Posiedzenie Komisji:
1. Posiedzenie Komisji Stałych Rady odbędzie się:
23 stycznia 2023 r. godz. 15:00 , sala 57 Urzędu MiG Syców

Projekty uchwał oraz transmisja obrad dostępne są na portalu mieszkańca sycow.esesja.pl