• język migowy
  • BIP

Wydarzenia

terminarz dnia 28.11.2022

Porządek LV Sesji Rady Miejskiej w Sycowie

Miejsce: Urząd Miasta i Gminy Syców, ul. Mickiewicza 1, s. 57, IIIp.
Kategoria: Terminy obrad
Data: 2022-11-28
Godzina: 15:00

z dnia 30 listopada 2022 r., godz. 1500

1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Syców o pracach podejmowanych
w okresie od 27 października 2022r. do 30 listopada 2022r.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sycowie o pracach podejmowanych
w okresie od 27 października 2022r. do 30 listopada 2022r.
6. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Syców
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok
2023.
7. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla
strażaków ratowników ochotniczej straży pożarnej Gminy Syców, którzy uczestniczyli
w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniach w 2023 roku.
8. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości.
9. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z nieruchomości położonych na
terenie Miasta i Gminy Syców oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
10. Dyskusja i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXVII/325/2021 Rady Miejskiej
w Sycowie z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
11. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/132/2019 z dnia
19.12.2019r. w sprawie szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
12. Informacja o realizacji „Strategii rozwoju gospodarczego Miasta i Gminy Syców”.
13. Interpelacje i zapytania Radnych wraz z odpowiedziami.
14. Oświadczenia i komunikaty.
15. Wolne wnioski i informacje.
16. Zamknięcie obrad.

Posiedzenie Komisji:
1. Posiedzenie Komisji Stałych Rady odbędzie się:
28 listopada 2022 r. godz. 15:00 , sala 57 Urzędu MiG Syców

Projekty uchwał oraz transmisja obrad dostępne są na portalu mieszkańca https://sycow.esesja.pl/