• język migowy
  • BIP

Wydarzenia

terminarz dnia 29.09.2022

Porządek LI Sesji Rady Miejskiej w Sycowie

Miejsce: Urząd Miasta i Gminy Syców, ul. Mickiewicza 1, s. 57, IIIp.
Kategoria: Terminy obrad
Data: 2022-09-29
Godzina: 15:00

Porządek LI Sesji Rady Miejskiej w Sycowie
z dnia 29 września 2022 r., godz. 15:00

1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Syców o pracach podejmowanych w okresie
od 25 sierpnia 2022r. do 29 września 2022 r.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sycowie o pracach podejmowanych w okresie od 25 sierpnia 2022r. do 29 września 2022 r.
6. Informacja o stanie bezrobocia na terenie powiatu oleśnickiego ze szczególnym
uwzględnieniem Miasta i Gminy Syców
7. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Syców o wykonaniu uchwał za okres od 1 lutego do dnia 31 sierpnia 2022 r.
8. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sycowie w jednostkę budżetową pod nazwą Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sycowie.
9. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Oleśnickiego na realizację zadania pn. „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Oleśnickiego”.
10. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. „Rozbudowa
skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 z drogą powiatową nr 1500D z uwzględnieniem ul. Malczewskiego i Nowy Dwór w Sycowie”.
11. Dyskusja i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości i zasad opłat za pobyt dziecka w żłobku oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie w żłobku miejskim w Sycowie.
12. Dyskusja i podjęcie uchwały sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2022
13. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XL/354/2021 Rady Miejskiej
w Sycowie z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Syców.
14. Interpelacje i zapytania Radnych wraz z odpowiedziami.
15. Oświadczenia i komunikaty.
16. Wolne wnioski i informacje.
17. Zamknięcie obrad


Posiedzenie Komisji:
1. Posiedzenie Komisji Stałych Rady odbędzie się:

26 września 2022 r. godz. 15:00, sala 57 Urzędu MiG Syców