• język migowy
  • BIP

Wydarzenia

terminarz dnia 30.06.2022

Porządek XLVII Sesji Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 30 maja 2022

Miejsce: Urząd Miasta i Gminy Syców, ul. Mickiewicza 1, s.57, IIIp.
Kategoria: Terminy obrad
Data: 2022-06-30
Godzina: 15:00

Porządek XLVIII Sesji Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 30 czerwca 2022 r.,

1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 24 marca 2022 r.
5. Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady miejskiej w Sycowie z dnia 31 marca 2022 r.
6. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Syców o pracach podejmowanych w okresie
od 26 maja 2022r. do 30 czerwca 2022 r.
7. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sycowie o pracach podejmowanych w okresie od 26 maja 2022r. do 30 czerwca 2022 r.
8. Raport o stanie gminy za 2021 rok

a. przedstawienie raportu o stanie gminy;
b. debata nad raportem o stanie gminy;
c. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Syców wotum
zaufania.

9. Rozpatrzenie sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy Syców z wykonania budżetu za rok 2021, sprawozdania finansowego za 2021 r., oraz informacji o stanie mienia komunalnego, dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021 oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Syców za rok 2021:
a. złożenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Syców za 2021 rok,
sprawozdania finansowego za 2021 r., oraz przedstawienie informacji o stanie mienia
komunalnego;
b. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania
budżetu;
c. przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie wykonania
budżetu, sprawozdania finansowego za 2021, informacji o stanie mienia
komunalnego oraz uchwały Komisji w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium
Burmistrzowi za 2021 rok;
d. przedstawienie opinii składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie absolutorium;
e. dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami;
f. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021;
g. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Syców
absolutorium z wykonania budżetu za 2021 rok.

10. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach Drołtowice, Działosza, Komorów, Nowy Dwór, Stradomia Wierzchnia, Syców, Ślizów, Wielowieś, Wioska (część II).
11. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XL/354/2021 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Syców.
12. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2022.
13. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zasad, trybu udzielenia i sposobu rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy urządzeń służących do zatrzymywania i wykorzystywania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania na terenie Gminy Syców.
14. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu oraz regulaminu prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu.

15. Dyskusja i podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym, w prowadzonych przez Gminę Syców publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.
16. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Syców na rok szkolny 2022/2023.
17. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie całkowitego zwolnienia z opłat za korzystanie z
wychowania przedszkolnego dzieci narodowości ukraińskiej w 2022 r. w placówkach
prowadzonych przez gminę Syców.
18. Interpelacje i zapytania Radnych.
19. Oświadczenia i komunikaty.
20. Wolne wnioski.
21. Zamknięcie obrad.

Posiedzenie Komisji:
1. Posiedzenie Komisji Stałych Rady odbędzie się:
27 czerwca 2022 r. godz. 15:00, sala 57 Urzędu MiG Syców