• język migowy
  • BIP

Wydarzenia

terminarz dnia 05.01.2022

Porządek XLI Sesji Rady Miejskiej w Sycowie

Miejsce: Sala widowiskowa w Centrum Kultury w Sycowie, ul. Kościelna 16.
Kategoria: Terminy obrad
Data: 2022-01-05
Godzina: 16:00

Porządek XLI Sesji Rady Miejskiej w Sycowie
z dnia 05 stycznia 2022 r., godz. 16:00

Sala widowiskowa w Centrum Kultury w Sycowie, ul. Kościelna 16.

1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie stanowiska Rady Miejskiej w Sycowie w sprawie przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu do odzysku energii z odpadów na działce nr 13/3 obręb Syców.
a) przedstawienie informacji Burmistrza Miasta i Gminy Syców na temat stanu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu do odzysku energii z odpadów na działce nr 13/3 obręb Syców
b) informacja Prezesa firmy EMKA S.A. na temat przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu do odzysku energii z odpadów na działce nr 13/3 obręb Syców
c) dyskusja
d) przyjęcie stanowiska Rady Miejskiej w Sycowie w sprawie przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu do odzysku energii z odpadów na działce nr 13/3 obręb Syców
5. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości.
6. Zamknięcie obrad.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH W RAMACH USTANOWIENIA OKREŚLONYCH OGRANICZEŃ,
NAKAZÓW I ZAKAZÓW W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM STANU EPIDEMII.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuje, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych (AD) jest:
Urząd Miasta i Gminy w Sycowie
ul. Mickiewicza 1
56 - 500 Syców
reprezentowana przez Burmistrza
Współadministratorem Państwa danych osobowych jest:
Rada Miasta i Gminy w Sycowie reprezentowana przez Przewodniczącego
2. Dane osobowe (imię, nazwisko, potwierdzenie zaszczepienia COVID) przetwarzane są
(wgląd) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO - jest niezbędne do wypełnienia obowiązkuprawnego w związku z §1 pkt. 11 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
3. Do ustanowionych w w/w rozporządzeniu limitów liczby osób przebywających
w pomieszczeniach, budynkach, obiektach, na określonej powierzchni pomieszczeń,
budynków lub obiektów lub na otwartej przestrzeni oraz uczestniczących w zgromadzeniach, nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19, pod warunkiem okazania przez te osoby unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID lub zaświadczenia o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19.
4. Podanie danych osobowych - poprzez okazanie potwierdzenia zaszczepienia przeciwko
COVID - 19 nie jest obowiązkowe, jednakże umożliwia skorzystanie z uprawnień
wskazanych w pkt. 3. Nieokazanie zaświadczenia może skutkować odmową skorzystania z
oferty AD po przekroczeniu dopuszczalnego limitu.
5. Dane osobowe nie będą przechowywane, operacja przetwarzania - okazanie (wgląd).
6. Dane osobowe mogą być przekazane służbom Głównego Inspektoratu Sanitarnego lub innym służbom kryzysowym.
7. Dane osobowe nie będą przekazywane do innych krajów UE, nie będą użyte
do zautomatyzowanego profilowania.
8. Posiada Pan/ Pani prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych.
9. Inspektorem Ochrony Danych jest: Sebastian KOPACKI - kopacki@partnersystem.info