Strona główna/Aktualności/Przetarg na zakup gruntów pod zabudowę jednorodzinną w (..)

Przetarg na zakup gruntów pod zabudowę jednorodzinną w Sycowie

20 04 2023 #Komunikaty

BURMISTRZ MIASTA I GMINY W SYCOWIE ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości, położonych na terenie miasta Syców, przy ul. Wyspiańskiego

 1. Oznaczenie nieruchomości: obręb Syców

1) działka nr 20/178  AM 26 o pow. 0,0892 ha, nr księgi wieczystej WR1E/00057022/8;

2) działka nr 20/179  AM 26 o pow. 0,0884 ha, nr księgi wieczystej WR1E/00057022/8;

3) działka nr 20/180  AM 26 o pow. 0,0915 ha, nr księgi wieczystej WR1E/00057022/8;

 

 1. Opis nieruchomości:

Działki nr  20/178, 20/179, 20/180  położone na terenie miasta Syców, w okolicy ul. Wyspiańskiego. Zagospodarowanie terenu: działki nieogrodzone, niezabudowane, nieutwardzone, porośnięte dziką zielenią.

Uzbrojenie terenu: sieć elektryczna i wodociągowa w sąsiedztwie działek.

Działki znajdują się w granicach strefy ʺOWʺ ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych. Dojazd do działek bezpośrednio z gruntowej drogi gminnej.

 

Nieruchomości są wolne od obciążeń i wszelkich zobowiązań.

I przetarg odbył się dnia 20 lutego 2023 r.

 

 1. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
 • Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

Szczegółowe ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu, na którym położone są wskazane wyżej działki, zostały określone w uchwale nr XLVII/336/2018 Rady Miejskiej w Sycowie            z dnia 28 marca 2018r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Syców (Dz. U. Woj. Dolnośląskiego z dnia 12 kwietnia        2018 r. poz. 1966)

 

 1. Cena wywoławcza nieruchomości:

1) działka nr 20/178  -  87.100,00 zł netto 

2) działka nr 20/179  -  85.000,00 zł netto

3) działka nr 20/180  -  82.900,00 zł netto

 Do wylicytowanej w przetargu ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

 

 1. Termin i miejsce przetargu:

1) działka nr 20/178 - 22.05.2023r., godz. 10:00, siedziba Urzędu Miasta i Gminy Syców, pokój 57

2) działka nr 20/179 - 22.05.2023r., godz. 10:30, siedziba Urzędu Miasta i Gminy Syców, pokój 57

3) działka nr 20/180 - 22.05.2023r., godz. 11:00, siedziba Urzędu Miasta i Gminy Syców, pokój 57

 1. Wadium:

1) działka nr 20/178 - 8.800,00 zł 

2) działka nr 20/179 - 8.500,00 zł

3) działka nr 20/180 - 8.300,00 zł 

 1. Termin wniesienia wadium : do 15 maja  2023r.

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie w Banku Spółdzielczym Namysłów Filia Syców  nr  94 8890 0001 0936 2035 2009 0004 .

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia osobie wygrywającej przetarg lub zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest dokonać zapłaty w wysokości wylicytowanej kwoty oraz koszty notarialne i zawrzeć umowę sprzedaży w terminie wyznaczonym przez sprzedawcę.

Jeżeli osoba wygrywająca przetarg nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym przez sprzedającego do zawarcia umowy notarialnej, sprzedawca odstąpi od zawarcia umowy notarialnej a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 

 1. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedłożyć Przewodniczącemu Komisji przed rozpoczęciem przetargu:

1)  dowód wpłaty wadium;

2)  dokument potwierdzający tożsamość lub aktualny odpis z właściwego rejestru w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, nie starszy niż 2 miesiące od daty przetargu;

3) cudzoziemcy zamierzający uczestniczyć w przetargu muszą spełniać warunki zawarte w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 2278 ze zm.);

4) w przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków w sytuacji wspólności ustawowej konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka na udział w przetargu;

5) pełnomocnictwo notarialne (w oryginale lub w kopii potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza) do reprezentowania osoby ubiegającej się o nabycie nieruchomości.

 1. Osoby zainteresowane nabyciem działek przed przystąpieniem do przetargu winny dokonać oględzin w/w nieruchomości w terenie.
 1. Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej ( w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek).
 1. Burmistrz Miasta i Gminy zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.
 1. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Sycowie  ul. Mickiewicza 1 pok. nr 38 i 38a lub pod nr tel. 62 785 5128, 62 606 6986.          

 

Kategoria: Powiązane pliki [6]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Nieruchomości
png 2023-04-20 20-179.png
ilość pobrań: 160
20-179.png 178,12KB zobacz
png 2023-04-20 20-180.png
ilość pobrań: 95
20-180.png 177,77KB zobacz
png 2023-04-20 20178.png
ilość pobrań: 74
20178.png 213,48KB zobacz
jpg 2023-04-20 dojazd.jpg
ilość pobrań: 111
dojazd.jpg 2,2MB zobacz
jpg 2023-04-20 dz 20_178 widok.jpg
ilość pobrań: 114
dz 20_178 widok.jpg 1,73MB zobacz
jpg 2023-04-20 dz 20_179 widok.jpg
ilość pobrań: 131
dz 20_179 widok.jpg 2,2MB zobacz