Strona główna/Aktualności/Kontrola pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu (..)

Kontrola pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości bez kanalizacji

18 04 2023 #Aktualności

Plan kontroli pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej 


Zgodnie z art. 6 ust. 5a i 5aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1297) Burmistrz Miasta i Gminy Syców zobowiązany jest prowadzić kontrole wszystkich nieruchomości, które nie są podłączone do sieci kanalizacyjnej, a wyposażone są w zbiorniki bezodpływowe (szamba) lub przydomowe oczyszczalnie ścieków. Gmina jest zobowiązana do kontroli wszystkich istniejących zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków co najmniej raz na dwa lata  na podstawie opracowanego planu kontroli.

Kontrola  przeprowadzana  jest  na  podstawie  art.  9u  ustawy  o  utrzymaniu  czystości i  porządku w gminach oraz art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2556. ze zm.)

Kontrolowany zostanie wezwany do przedłożenie tutejszemu organowi rachunków/ faktur za pobór wody i wywóz nieczystości ciekłych za ostatnie 6 miesięcy. W przypadku przydomowych oczyszczalni ścieków wymagane będą faktury za wywóz osadów ściekowych za ostatnie 12 miesięcy oraz certyfikat przydomowej oczyszczalni ścieków. 

 

W przypadku istotnych rozbieżności w ilości odebranych nieczystości ciekłych z okresu ostatnich 6 miesięcy ze zbiornika bezodpływowego w stosunku do ilości zużytej wody i/lub ilości zamieszkałych osób, właściciel nieruchomości może zostać zobowiązany do okazania aktualnego protokołu szczelności zbiornika. Przy jego braku zostanie wyznaczony terminu na wykonanie tego obowiązku. Po tym terminie, jeśli taka kontrola szczelności nie zostanie wykonana organ kontrolujący powiadomi Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Po zakończeniu czynności, kontrolujący sporządzi protokół z kontroli, który zostanie dostarczony właścicielowi lub zarządcy kontrolowanej nieruchomości w formie papierowej, w celu zapoznania się z jej wynikami.   

Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Syców. 

https://bip.sycow.pl/gospodarka-odpadami/oproznianie-zbiornikow-bezodplywowych-i-transport-nieczystosci-cieklych 


W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie złożył tut. organowi zgłoszenia do ewidencji gminnej zbiorników bezodpływowych (szamb) lub przydomowych oczyszczalni ścieków, zobowiązany jest do niezwłocznego złożenia (druk zgłoszenia w załączeniu).   

Pouczenie: zgodnie z art. 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za uchylanie się od ww. obowiązku właściciel nieruchomości podlega karze grzywny na zasadach wskazanych w kodeksie postępowania o wykroczeniach.

PLAN KONTROLI  Lp.

Termin kontroli

Miejscowości kontroli:

Liczba planowanych kontroli

Kontrolujący

1.

II KWARTAŁ

Komorów

315

Upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Syców

Nowy Dwór 

Wielowieś, Święty Marek

2.

III KWARTAŁ

Zawada, Błotnik, Wojciechowo Wielkie

321

Szczodrów

Stradomia Wierzchnia

3.

IV KWARTAŁ

Ślizów, Bielawki

316

Wioska

Gaszowice

4.

I KWARTAŁ 2024 r.

Drołtowice, Ligota Dziesławska, Radzyna

307

Biskupice

Działosza

5.

II KWARTAŁ 2024 r.

Syców

316

6.

II i III KWARTAŁ do 08.08.2024 r.

Oczyszczalnie w Gminie Syców

399Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Odpady i środowisko
doc 2023-04-18 ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI GMINNEJ ZBIORNIKÓW 2023.doc
ilość pobrań: 71
ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI GMINNEJ ZBIORNIKÓW 2023.doc 39,5KB -