Strona główna/Aktualności/Nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 (..)

Nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2023 roku

20 01 2023 #Aktualności

Z dniem 1 stycznia 2023 r. zmieniła się wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

Od nowego roku wynosi 29,00 zł od mieszkańca, przy czym od piątej osoby w gospodarstwie domowym -26,00 zł miesięcznie. 

Obecna sytuacja gospodarczo-ekonomiczna w kraju wpływa także na gospodarkę odpadami. Głównymi czynnikami decydującymi o podwyżce są: znaczny wzrost cen energii, paliw i usług, które bezpośrednio przekładają się na wysokie koszty transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych. 

Zmianie ulegają także stawki opłaty za każdy pojemnik przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

  • za pojemnik o pojemności 120 l - w wysokości 10,00 zł;
  • za pojemnik o pojemności 240 l - w wysokości 20,00 zł;
  • za pojemnik o pojemności 1100 l - w wysokości 91,63 zł.

Przypominamy o prawidłowej segregacji  odpadów komunalnych, z uwagi na dwukrotne podwyższenie opłaty w przypadku  naruszenia zasad selektywnej zbiórki.
 
Mieszkańcy, którzy kompostują bioodpady w przydomowym kompostowniku, mogą skorzystać z częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od 1 stycznia 2023 r. zniżka będzie wynosić  1,00 zł od każdego
mieszkańca zamieszkującego nieruchomość - budynek mieszkalny jednorodzinny.

Uwaga! W celu naliczenia ulgi konieczne jest złożenie nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

WAŻNE:
Zmienione stawki opłaty nie wiążą się z koniecznością składania nowej deklaracji i obowiązują do czasu wystąpienia zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w deklaracji (np. zmiana liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość związaną z narodzinami, zgonem, zmianą miejsca  zamieszkania).
Wszelkie zmiany danych należy zgłaszać w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Jednocześnie informujemy, że w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do prawidłowości danych zawartych w deklaracji Urząd wezwie do udzielenia wyjaśnień w powyższym zakresie oraz do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykazującej stan faktyczny zgodny z rzeczywistością. Niewypełnienie tego obowiązku prowadzi do wydania decyzji administracyjnej określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami.

Do właścicieli nieruchomości roznoszone są zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  wyliczone na podstawie danych wskazanych w dotychczas złożonych deklaracjach oraz nowej stawce opłaty.
Właściciele nieruchomości uiszczają opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania na indywidualny numer rachunku bankowego.

Informujemy, że opłatę za odpady komunalne można regulować kartą płatniczą w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Syców, pokój nr 1a.

Opłatę należy uiszczać co dwa miesiące, w terminach:
- do 10 lutego;
- do 10 kwietnia;
- do 10 czerwca;
- do 10 sierpnia;
- do 10 października;
- do 10 grudnia danego roku.

Zwracamy uwagę, że właściciele nieruchomości, którzy dokonali wpłaty należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w oparciu o wcześniej obowiązującą stawkę opłaty zobowiązani są dokonać dopłaty różnicy wynikającej z nowej stawki opłaty.

Harmonogram wywozu odpadów dostępny jest pod linkiem 
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dostępna jest pod linkiem: https://www.sycow.pl/dla-mieszkanca/odpady