• język migowy
  • BIP
Strona główna/Aktualności/Weź udział w ankiecie, która pozwoli zadbać o (..)

Weź udział w ankiecie, która pozwoli zadbać o środowisko!

1 09 2021 #Komunikaty
Szanowni Państwo,
w myśl art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2020 r., poz. 1219 ze zm.), organ wykonawczy województwa, w celu realizacji polityki ochrony środowiska, sporządza wojewódzki program ochrony środowiska.
Uchwałą Nr LV/2121/14 z dnia 30 października 2014 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął Wojewódzki Program Ochrony Środowiska Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2017 z perspektywą do 2021 r. Ze względu na kończący się
okres obowiązywania Programu Zarząd Województwa Dolnośląskiego przystąpił do opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029.

Nowy Program będzie zawierał ocenę aktualnego stanu środowiska przyrodniczego oraz propozycję działań, umożliwiających poprawę jego jakości. Będzie zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, dotyczącymi zagadnień ochrony środowiska i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych oraz zostanie opracowany w oparciu o Wytyczne do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska przygotowane przez Ministerstwo Środowiska (Warszawa, 2 września 2015 r.). Dokument będzie uwzględniać założenia polityki ekologicznej państwa i zrównoważonego rozwoju. Przyjęte rozwiązania będą uwzględniać zapisy obowiązujących dokumentów strategicznych, planistycznych i programowych szczebla krajowego i regionalnego.

Chcąc włączyć Państwa oraz mieszkańców w proces oddolnego współdecydowania o zawartości nowego Programu, w ramach współpracy organów zwracam się z prośbą, o wypełnienie ankiety dotyczącej najważniejszych problemów związanych z ochroną środowiska na terenie województwa dolnośląskiego, przeznaczonej dla jednostek samorządu terytorialnego.
 
LINK DO ANKIET
www.eko-precyzja.eu/dolnyslask.php 
Wykonawcą opracowania jest Zakład Analiz Środowiskowych Eko-precyzja
(adres do korespondencji: 43-520 Chybie, ul. Bielska 94).
Kierownikiem projektu jest Pani mgr inż. Karolina Ioannidis: tel. +48 736 228 008,
adres e-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ.
Wszelkie pytania proszę kierować do Wykonawcy Programu.
Jednocześnie dziękuję za poświęcony czas i wypełnienie ankiety.

MarszałekWojewództwa Dolnośląskiego
z up. Dyrektor Wydziału Środowiska
Grzegorz Kubicki