Strona główna/Aktualności/Ogłaszamy listę projektów zgłoszonych w ramach (..)

Ogłaszamy listę projektów zgłoszonych w ramach Sycowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2024 r.

13 09 2023 #Komunikaty

Ogłaszamy listę projektów zgłoszonych w ramach Sycowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2024 r.

Zakończył się etap weryfikacji zadań zgłoszonych w ramach Sycowskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2024. Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego, dokonała weryfikacji 12 projektów zgłoszonych przez mieszkańców. 

Projekty analizowano przede wszystkim  pod względem formalnym, zgodności z przepisami prawa, realności kosztów wykonania, zgodności wydatkowania środków publicznych z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych, możliwości wykonania technicznego w ciągu jednego roku budżetowego, czasu sporządzenia dokumentacji oraz zgodności z obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i studium. 

Mieszkańcy - wnioskodawcy złożyli interesujące propozycje zadań, wykazując ogromne zaangażowanie oraz kreatywność.  Wpłynęło więcej projektów niż w pierwszej edycji budżetu, co wskazuje na coraz większą chęć współuczestniczenia w kreowaniu naszego otoczenia, przestrzeni do życia oraz dostrzeganiu potrzeb mieszkańców.

Wnioskodawcom, których projekty zadań uzyskały opinię negatywną przysługuje prawo odwołania się, poprzez wniesienie pisemnego odwołania do Burmistrza Miasta i Gminy Syców w terminie 3 dni od ogłoszenia listy projektów. Po rozpatrzeniu tych odwołań, zostanie ogłoszona ostateczna lista projektów, które zostaną poddane głosowaniu mieszkańców.

Budżet partycypacyjny jest demokratycznym procesem, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych, ale również o tym w jaki sposób chcieliby zmienić swoje otoczenie. Na realizację Sycowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok przeznaczone zostało 200 000 zł z budżetu gminy, przy czym pojedyncze zadanie nie może przekroczyć kwoty 40 000 zł. Każdy mieszkaniec miasta i gminy może zdecydować o przeznaczeniu tych środków, głosując na wybrany jeden projekt. Głosowanie będzie trwało od 26 września do 10 października 2023 r. a o szczegółach dotyczących głosowania będziemy jeszcze informować.

 

Lista projektów zgłoszonych przez wnioskodawców i zweryfikowanych przez Komisję ds. Budżetu  przedstawia się następująco (projekty otrzymały numerację ID zgodnie z kolejnością wpływu do Urzędu):

 • ID 1/2023: Bezpieczni na STRAŻy Twojego bezpieczeństwa! / POZYTYWNY
 • ID 2/2023: Bezpieczeństwo ponad wszystko / POZYTYWNY
 • ID 3/2023: Aktywnie dla wszystkich w Ślizowie - projekt zagospodarowania przestrzeni publicznej w miejscowości Ślizów/ POZYTYWNY
 • ID 4/2023: Przywrócić pamięć nekropoliom/ POZYTYWNY
 • ID 5/2023: Budowa studni głębinowej na boisku sportowym w Nowym Dworze / NEGATYWNY
 • ID 6/2023: Na STRAŻ-y bezpieczeństwa. / POZYTYWNY
 • ID 7/2023: Festyn rodzinny. / POZYTYWNY
 • ID 8/2023: Zakup kosiarki samojezdnej na boisko sportowe w Nowym Dworze / NEGATYWNY
 • ID 9/2023: Sycowskie Własne Kino Plenerowe  / POZYTYWNY
 • ID 10/2023: Bezpieczna wieś / POZYTYWNY
 • ID 11/2023: Aktywnie dla Mieszkańców Wielowieś - Budowa I Wiaty Biesiadno - Piknikowej w sołectwie Wielowieś w Strefie Wypoczynku pn. „Przystań Wielowieś” / POZYTYWNY
 • ID 12/2023: Przebudowa placu zabaw przy ulicy Wałowej / POZYTYWNY

Lista projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego Gminy Syców, po weryfikacji Komisji ds. budżetu - ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej ze szczegółowymi wyjaśnieniami:

https://bip.sycow.pl/budzet-obywatelski/budzet-obywatelski-2024