Strona główna/Aktualności/Nabór na rok szkolny 2022/2023 do Przedszkoli i Szkół (..)

Nabór na rok szkolny 2022/2023 do Przedszkoli i Szkół Podstawowych prowadzonych przez Gminę Syców

31 01 2022 #Aktualności

Zasady naboru do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych określone zostały w rozdziale 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082  ze zm.). Szczegóły rekrutacji do przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Syców określone są poniżej.

Nabór 2022

  1.  Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.
  2. Rodzice dzieci uczęszczających do danego publicznego przedszkola oraz danego oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowejprowadzonej przez Gminę Syców składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnegow tym przedszkolu lub tym oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej w terminie do 15 marca 2022 r. Druk deklaracji o kontynuacji wydawany jest w przedszkolu (oddziale przedszkolnym), do którego dziecko uczęszcza.

2. Rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Syców prowadzona będzie za pomocą systemu elektronicznego. Szczegóły postępowania zostaną podane na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Syców i na stronach internetowych przedszkoli oraz na tablicach ogłoszeń placówek przed rozpoczęciem rekrutacji.

3. Zaś rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Syców nie będzieprowadzona z wykorzystaniem systemów elektronicznych, prowadzona będzie tradycyjnie tzn. papierowo. Szczegóły postępowania zostaną podane na stronach internetowych szkół prowadzących nabór do oddziałów przedszkolnych oraz na tablicach ogłoszeń placówek przed rozpoczęciem rekrutacji. 

4. Kryteria brane pod uwagę na pierwszym etapie w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych określone są w art. 131 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe 

5. Kryteria brane pod uwagę na drugim etapie w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria określa Uchwała Nr XVII/138/2020 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Syców

Szczegóły dot. rekrutacji oraz załączniki do pobrania są tutaj