Konsultacje Społeczne

W dniu 17.11.2017 godz. 15:00 sala. 56 odbędzie się posiedzenie Komisji Społecznej. Tematem posiedzenia będzie omówienie sposobu odbioru odpadów komunalnych.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W dniu 23.11.2017, godz. 12:00, sala 45 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
Temat: Kontrola i ocena zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2017 r. ze szczegółową analizą dwóch wybranych zadań

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Komisji Infrastruktury zwołuje posiedzenie Komisji  Infrastruktury na dzień 15 listopada 2017 r. godz. 9:00,
sala 56 w sprawie nadania nazw ulic na terenie gminy Syców.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W dniu 13 listopada 2017 r. o godzinie 10:00 w sali 23 odbędzie się posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa oraz Komisji Urbanistycznej dotyczące rozpatrzenia uwag złożonych do zmiany studium


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przedłużenie terminu składania uwag i wniosków do projektów uchwał antysmogowych

W związku z przedłużeniem terminu składania uwag i wniosków do projektów uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. uchwał antysmogowych), informuję że w najbliższych dniach do urzędów wpłynie pismo Marszałka Województwa Dolnośląskiego wraz z obwieszczeniem Zarządu Województwa Dolnośląskiego o przedłużeniu terminu składania uwag i wniosków do projektów uchwał antysmogowych do dnia 31 października 2017 r.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dnia 07.07.2016 r. godz. 15:00 (sala 57) odbędzie się posiedzenie Komisji ŁPGNiR oraz Komisji Urbanistycznej celem omówienia projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Syców
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W dniu 15.10.2015 r. o godz. 15 sala. 45 odbędzie się posiedzenie Komisji Infrastruktury w celu omówienia spraw bieżących wpływających pod obrady Komisji.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


W dniu 12.10.2015 r. (poniedziałek) w sali 45 (Biuro Rady Miejskiej w Sycowie) Przewodniczący RM zwołuje Komisję Rady Miejskiej ds zmian statutowych.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Komisji Społecznej zwołuje w dniu 07.04.2014 r. o godz. 15:00 w sali 56 UMiG posiedzenie Komisji  w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa (ŁPGNiR)
zwołuje w dniu 09.04.2014 r. o godz. 15:00 w sali 56 UMiG posiedzenie Komisji.

Tematem posiedzenia będą dwa wnioski:
1. Wniosek STBS z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż terenu żwirowni w Wielowsi,
2. Wniosek K. Szpytmy z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie sprzedaży części działki 14/2 AM3 w Sycowie przy ul. Kaliskiej.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa (ŁPGNiR) zwołuje w dniu 11 marca 2014 r. o godz. 15 w sali 56 Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie posiedzenie Komisji.
Tematem obrad Komisji ŁPGNiR będzie:
- zmiana MPZP dla Stradomi Wierzchniej.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa (ŁPGNiR) zwołuje w dniu 10 grudnia 2013 r. o godz. 15 w sali 56 Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie posiedzenie Komisji.
Tematem obrad Komisji ŁPGNiR będzie:
- analiza MPZP ul. Piastowska w Sycowie, ul. Polna i Szosa Kępińska w Sycowie oraz wniosku ATON dla Stradomi Wierzchniej;
- analiza wyceny biegłego sądowego na nakłady w świetlicy w Stradomi Wierzchniej.

Przewodniczący Rady Miejskiej informuje, że w dniu 13.11.2013 o godz. 14:30 w sali 56 Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie odbędzie sie posiedzenie Komisji Budzetowej.
 

Przewodniczący Rady Miejskiej informuje, że w dniu 14.11.2013 o godz. 15 w  sali 56 tut. Urzędu odbędzie się posiedzenie Komisja Ładu Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. 

22 października br. o godz. 14.30 w Urzędzie Miasta i Gminy w Sycowie odbyło się pierwsze spotkanie - warsztaty w ramach prac nad „Strategią Rozwoju Gminy Syców na lata 2013-2020”. Spotkanie poświęcone było istotnym, z punktu widzenia powyższej strategii dotyczącej rozwoju gminy, elementom. Projekt przygotowuje Dolnośląskie Centrum Rozwoju Lokalnego wraz z Gminą Syców.

W dniu 14 sierpnia 2013 r. o godz. 13:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Społecznej w sprawie rozpatrzenia skarg. W dniu 19 sierpnia 2013 o godz. 15:00 posiedzenie Komisji Infrastruktury rozpatrywanie spraw bieżących.

W dniu 10.06.2013 r. o godz. 15:00 w sali 56 IIIp. odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury i Komisji Ładu Przestrzennego Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa w sprawie omówienia wniosków wpływających pod obrady Komisji.

W dniu 10.05.2013 r. o godz. 1500 w sali 56 Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa oraz Infrastruktury w sprawie parkingów.

W dniu 28.01.2013 r. o godz. 15:00 w sali 57 odbędzie się wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Miejskiej w sprawie rozpatrywania wniosków i uwag do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego MiG Syców.

W dniu 15.01.2013 r. o godz. 1400, sala 56 Urzędu MiG w Sycowie odbędzie się posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa w sprawie analizy wniosków złożonych do zmiany studium zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Syców.