Teren na Wiosce

 

Lokalizacja

Miejscowość Wioska przy trasie Syców – Ostrzeszów

Właściciel

Gmina Syców

Status prawny

Własność

Obszar do zagospodarowania

7 ha, teren płaski poza terenami zabudowanymi

Spodziewane restrykcje nałożone na sprzedaż

Grunt nie obciążony, gleby klasy V i VI, teren przeznaczony na inwestycje przemysłowe w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Syców

Uzbrojenie terenu

Energia elektryczna

Przez teren przebiega linia energetyczna średniego napięcia

 

Woda

Z wodociągu miejskiego – przez teren przebiega sieć wodociągowa Ø100

 

Gaz

W pobliżu zlokalizowana jest rozdzielnia gazu średniego ciśnienia (odległość 300m)

 

Ścieki

Istnieje możliwość włączenia ścieków do oczyszczalni miejskiej

 

Grunt

Grunt o właściwym stopniu zagęszczenia, poziom wód gruntowych niski, poniżej 2m

 

Dostępność komunikacyjna

Teren położony bezpośrednio przy trasie Syców – Ostrzeszów powiązanej z drogą nr 8 i drogą w kierunku Opola