Porządek XXVII Sesji Rady Miejskiej w Sycowie19-11-2020

Porządek XXVII Sesji Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 26 listopada 2020 r. , godz. 15:00 Urząd Miasta i Gminy Syców, ul. Mickiewicza 1, s.57, IIIp.

Porządek XXVII Sesji Rady Miejskiej w Sycowie
z dnia 26 listopada 2020 r. , godz. 15:00
Urząd Miasta i Gminy Syców, ul. Mickiewicza 1, s.57, IIIp.

1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 12 listopada 2020 r.
5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Syców o pracach podejmowanych w okresie
od 12 listopada 2020r. do 26 listopada 2020 r.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sycowie o pracach podejmowanych w okresie od 12 listopada 2020 r. do 26 listopada 2020 r.
7. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia oferty kandydata do konkursu na
pozaetatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu – z miejscem pracy w Zespole Zamiejscowym w Legnicy.
8. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Syców.
9. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Syców
10. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach Drołtowice, Działosza, Komorów, Nowy Dwór, Wielowieś, Syców, Wioska, Ślizów, Stradomia Wierzchnia.
11. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu Współpracy Gminy Syców
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021.
12. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2021.
13. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów alkoholowych na 2021 r.
14. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/123/2019 Rady Miejskiej z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Syców.
15. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2020.
16. Interpelacje i zapytania Radnych.
17. Oświadczenia i komunikaty.
18. Wolne wnioski.
19. Zamknięcie obrad.


Posiedzenie Komisji:
1. Posiedzenie Komisji Stałych Rady odbędzie się:
26 listopada 2020 r. godz. 1300 , sala 57 Urzędu MiG Syców

 

Projekty uchwał dostępne są w Biurze Rady Miejskiej w Sycowie, p.45 p. III – UMiG Syców ul. Mickiewicza 1 lub na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie
http://bip.sycow.pl/pl/3926/0/projekty-aktow-publicznoprawnych.html