Powstał projekt Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Syców na lata 2020-203017-06-2020

Został on opracowany przy współpracy z mieszkańcami, władzami gminy, w tym z radnymi, sołtysami oraz partnerami gospodarczymi, instytucjonalnymi, społecznymi i środowiskowymi funkcjonującymi na terenie Gminy Syców, bądź z nią związanymi. Jest on wynikiem szczegółowych analiz, badań, kilkudniowych warsztatów strategicznych i dyskusji dotyczących kierunków rozwoju naszej Gminy.

Strategia składa się z czterech głównych części: wprowadzenia charakteryzującego cały proces i metody jej budowy, diagnozy i analizy strategicznej podstawowych uwarunkowań rozwojowych gminy, rdzenia zwierającego przede wszystkim cele, priorytety i zadania strategiczne oraz opisu procedur wdrażania, monitoringu i ewaluacji. Nie jest to jeszcze jej finalna wersja, ale projekt, do którego można zgłaszać uwagi. Jak można to zrobić?

W Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie oraz tutaj został udostępniony projekt Strategii oraz formularz, za pomocą którego możliwe jest zgłaszanie uwag. Po wypełnieniu formularza należy go pozostawić:

w Biurze Podawczym lub Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie, lub przesłać pocztą na jego adres: ul. Mickiewicza 1, 56-500 Syców, albo skorzystać z poczty elektronicznej wysyłając jego skan na adres: sekretariat@sycow.pl. Na kopercie lub w tytule
korespondencji elektronicznej należy wpisać: „Uwagi – projekt Strategii"


Ważna informacja: na uwagi czekamy do 29 czerwca 2020 r. – liczy się data wpływu formularza do Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie.

DO POBRANIA

Projekt Strategii - TUTAJ

Formularz uwag - TUTAJ