Nabór na kandydatów na rachmistrzów terenowych w powszechnym spisie rolnym w 2020 r.16-06-2020

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 roku (Dz. U. poz. 1728) podaje do publicznej wiadomości informacje o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do spisu rolnego na terenie Gminy Syców. Powszechny spis rolny odbędzie się w dniach od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r.

W terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r., na terenie całego kraju odbędzie się Powszechny Spis Rolny PSR 2020. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy.
 
Spis rolny jest jedynym badaniem statystycznym dostarczającym szerokiego zakresu informacji o gospodarstwach rolnych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju. Dane ze spisu są wykorzystywane do oceny zastosowanych i kreowania nowych narzędzi Wspólnej PolitykiRolnej.

 

Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące warunki:

1) być pełnoletnim,

2) zamieszkiwać na terenie Gminy Syców,

3) posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

4) posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,

5) nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Informacje ważne dla osób składających oferty:

1) kandydat na rachmistrza musi przejść szkolenie, zakończone egzaminem testowym,

2) kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie,

3) kandydaci na rachmistrzów terenowych podlegają postępowaniu weryfikacyjnemu.
W przypadku zaistnienia sytuacji, kiedy w wyniku naboru kandydatów na rachmistrzów podczas egzaminu wszyscy kandydaci uzyskają jednakową liczbę punktów, a liczba kandydatów będzie większa w stosunku do potrzeb o tym, kto będzie powołany na rachmistrza zadecyduje kolejność zgłoszenia kandydata,

4) rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych, za które otrzymuje wynagrodzenie ustalone jako iloczyn stawki w wysokości 37 zł brutto i liczby zakończonych
w pełni bezpośrednich wywiadów z użytkownikami  gospodarstw rolnych, skutkujących prawidłowym spisaniem gospodarstwa rolnego. W przypadku rachmistrza telefonicznego dodatek spisowy jest ustalany jako iloczyn stawki wynoszącej 20 zł brutto i liczby przeprowadzonych wywiadów telefonicznych z użytkownikami gospodarstw rolnych, skutkujących prawidłowym spisaniem tych gospodarstw.

 

Wymagane dokumenty:

1) Zgłoszenie kandydatury (do pobrania)

2) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o kandydaturę na rachmistrza (do
pobrania)

3) Kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie,

4) Oświadczenie o niekaralności (do pobrania)

5) Klauzula informacyjna (do pobrania)

 

Miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie (pok. 24) w godzinach pracy Urzędu lub pocztą na adres Urząd Miasta i Gminy Syców, ul. Mickiewicza 1, 56-500 Syców
z dopiskiem: „Nabór na rachmistrza terenowego – Powszechny Spis Rolny 2020 r.„ (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).

TERMIN SKŁADANIA OFERT: od 15 czerwca 2020 r. do 8 lipca 2020 r.

Uwagi:

Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty do pobrania  TUTAJ