Porządek XXII Sesji Rady Miejskiej w Sycowie15-06-2020

z dnia 29 czerwca 2020 r. , godz. 15:00 Urząd Miasta i Gminy Syców, ul. Mickiewicza 1, s.57, IIIp.

Porządek XXII Sesji
Rady Miejskiej w Sycowie
z dnia 29 czerwca 2020 r. , godz. 15:00

Urząd Miasta i Gminy Syców, ul. Mickiewicza 1, s.57, IIIp.

1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 28 maja 2020 r.
5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Syców o pracach podejmowanych w okresie od 29 maja do 29 czerwca 2020 r.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sycowie o pracach podejmowanych w okresie od 29 maja do 29 czerwca 2020 r.
7. Raport o stanie gminy za 2019 rok:

a. przedstawienie raportu o stanie gminy;
b. debata nad raportem o stanie gminy;
c. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Syców wotum
zaufania.

8. Rozpatrzenie sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy Syców z wykonania budżetu za rok
2019, sprawozdania finansowego za 2019 r., oraz informacji o stanie mienia komunalnego,
dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019 oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Syców za rok 2019:
a. złożenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Syców za 2019 rok,
sprawozdania finansowego za 2019 r., oraz przedstawienie informacji o stanie mienia
komunalnego;
b. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu
z wykonania budżetu;
c. przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie wykonania
budżetu, sprawozdania finansowego za 2019, informacji o stanie mienia
komunalnego oraz uchwały Komisji w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium
Burmistrzowi za 2019 rok;
d. przedstawienie opinii składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie absolutorium;
e. dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami;
f. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019;
g. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Syców
absolutorium z wykonania budżetu za 2019 rok.

9. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/123/2019 Rady Miejskiej z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta
i Gminy Syców.
10. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2020.
11. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Stradomia Wierzchnia wraz z udzieleniem bonifikaty od jej ceny.
12. Interpelacje i zapytania Radnych.
13. Oświadczenia i komunikaty.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad.


Posiedzenie Komisji:
1. Posiedzenie Komisji Stałych Rady odbędzie się:
• 25 czerwca 2020 r. godz. 1500, sala 57 Urzędu MiG Syców

 

Projekty uchwał dostępne są w Biurze Rady Miejskiej w Sycowie, p.45 p. III – UMiG Syców ul. Mickiewicza 1 lub na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie
http://bip.sycow.pl/pl/3926/0/projekty-aktow-publicznoprawnych.html