22 czerwca rozpoczynamy nabór wniosków na GRANTY środowiskowe do wymiany pieców i paneli15-06-2020

Burmistrz Miasta i Gminy Syców informuje, że prowadzony będzie nabór deklaracji udziału w projekcie wymiany starych kotłów na ekologiczne źródła ciepła. Zapraszamy od 22 czerwca do składania wniosków.

Gmina Syców (zwana dalej Grantodawcą) przystąpiła do projektu, który dotyczy
dofinansowania wymiany starych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w ramach Osi Priorytetowej nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna”; Działanie nr 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”, typ 3.3 e: „Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020).

Grantobiorcą może być osoba fizyczna będąca:
 właścicielem domu jednorodzinnego,
 właścicielem mieszkania w domu wielorodzinnym,
 najemcą mieszkania w domu wielorodzinnym (posiadającym tytuł do lokalu
mieszkalnego oraz prawo do dysponowania lokalem na cele projektu w okresie
realizacji i trwałości projektu, czyli w ciągu pięciu lat liczonych od dnia przekazania
Grantodawcy (gminie Syców) środków ostatniej płatności na rzecz projektu).

Informacje szczegółowe, dokumentacja i wnioski

Etap I - pobierz TUTAJ  i   Etap II - pobierz TUTAJ 

(pobierz oba pliki w przypadku składania wniosku)

Etap III - pobierz TUTAJ

Etap IV - pobierz TUTAJ