Możliwości spłaty jednorazowo opłaty przekształceniowej dot. nieruchomości.10-06-2020

Urząd Miasta i Gminy w Sycowie i Wydział Gospodarki Nieruchomościami, informuje o możliwości spłaty jednorazowo opłaty przekształceniowej dot. nieruchomości, które na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 139, ze zm.), uległy przekształceniu w prawo własności.

Przy spłacie jednorazowej udzielane są następujące bonifikaty:
- 60 % bonifikaty dla osób fizycznych będących właścicielami budynków mieszkalnych lub
lokali mieszkalnych oraz spółdzielniom mieszkaniowym, zgodnie z Uchwałą Nr VIII/60/2019
Rady Miejskiej w Sycowie;
- 99 % bonifikaty dla osób, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność w stopniu
umiarkowanym lub znacznym, oraz osobom, w stosunku, do których orzeczono
niepełnosprawność przed ukończeniem 16 roku życia, lub zamieszkującym w dniu
przekształcenia z tymi osobami opiekunom prawnym lub przedstawicielom ustawowym tych
osób;
- 99 % bonifikaty dla osób, będących członkami rodzin wielodzietnych, o których mowa
w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1390 i 1907);
- 99 % bonifikaty dla osób, będących inwalidami wojennymi i wojskowymi w rozumieniu
ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich
rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz.2193 oraz z 2019 r. poz. 39 i 752);
- 99 % bonifikaty dla tych osób, będących kombatantami oraz ofiarami represji wojennych
i okresu powojennego w rozumieniu ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz
niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U.
z 2018 r. poz.276 oraz z 2019 r. poz. 752 i 2020);
- 99 % bonifikaty dla osób, będących świadczeniobiorcami do ukończenia 18 roku życia, u
których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę
zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie
porodu, o których mowa w art. 47 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.), lub ich opiekunom prawnym.

Warunkiem udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu jest
złożenie przez osoby wskazane powyżej pisemnego zgłoszenia zamiaru wniesienia opłaty
jednorazowej wraz z wnioskiem o udzielenie odpowiedniej bonifikaty oraz brak zaległości
finansowych wobec Gminy Syców z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste
nieruchomości, których dotyczy przekształcenie.


Wniosek do pobrania na stronie https://bip.sycow.pl/pl/874/16193/informacja-nt-
automatycznego-przeksztalcenia-uzytkowania-wieczystego-w-prawo-wlasnosci.html .

Więcej Informacji dostępnych jest w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie, pok. 38, 38a w godz. od 7³ºdo 15³º (wtorek w godz. od 8³º do 16³º), bądź pod nr tel. 627855139.