Kontrole palenisk domowych 2019/202005-06-2020

Przekazujemy wyniki audytów w gospodarstwach domowych na terenie gminy Syców. Czym jest audyt i dlaczego, go prowadzimy? Realizacja kompleksowych kontroli palenisk domowych ma na celu wyeliminowanie nielegalnego spalania odpadów oraz kontroli przestrzegania zapisów uchwały antysmogowej dla województwa dolnośląskiego, m.in. co do jakości stosowanego opału, a w niedalekiej przyszłości kontroli urządzeń grzewczych użytkowanych w gospodarstwach domowych.

 

Kontrole palenisk domowych 2019/2020

Informujemy, że realizacja kompleksowych kontroli palenisk domowych ma na celu wyeliminowanie

nielegalnego spalania odpadów oraz kontroli przestrzegania zapisów uchwały antysmogowej

dla województwa dolnośląskiego, m.in. co do jakości stosowanego opału, a w niedalekiej przyszłości

kontroli urządzeń grzewczych użytkowanych w gospodarstwach domowych.

Aby wyeliminować proceder polegający na stosowaniu zabronionych rodzajów paliw i odpadów

do ogrzewania upoważnieni pracownicy tut. urzędu prowadzili kontrole domowych pieców i kotłowni.

Podczas kontroli pracownicy informowali mieszkańców o obowiązujących przepisach  w zakresie

ochrony środowiska, w szczególności dotyczących zakazu spalania odpadów w piecach, o tym jak

smog wpływa na nasze zdrowie, gdzie zgłaszać nieprawidłowości i jakie są konsekwencje karne

palenia śmieci. Ponadto przypominali o konieczności czyszczenia przewodów kominowych i

wentylacyjnych, aby zapobiegać powstawaniu pożarów i zaczadzeń, o zapisach uchwały

antysmogowej i wynikających z niej zakazach oraz przekazywali ulotki edukacyjne, jak np.

ekonomicznie palić węglem i drewnem

 

W sezonie grzewczym 2019/2020 r. pracownicy Referatu Gospodarki Odpadami i Ochrony

Środowiska przeprowadzili łącznie 29 kontroli w budynkach podejrzewanych o spalanie odpadów,

które połączone były z poborem prób popiołu do analizy. Kontrole prowadzone były w miarę

możliwości w trybie doraźnym, bezpośrednio po zgłoszeniu podejrzenia spalania odpadów, w

przypadku braku takiej możliwości z powodu realizacji innych terminowych zadań, kontrole

przeprowadzone zostały w miarę posiadanych możliwości czasowych. W większości przypadków nie

stwierdzono naruszeń przepisów środowiskowych, 4 razy udzielono pouczeń, w jednym przypadku

doszło do udaremnienia przeprowadzenia czynności kontrolnych - w związku z popełnionym

przestępstwem osobną sprawę prowadzi Policja.

 

W przypadku jednej z posesji w Sycowie, na podstawie przeprowadzonej oceny

morfologicznej oraz wykonanych badań fizykochemicznych z pobranej próbki popiołu,

stwierdzono spalenie odpadów. W związku z powyższym sprawa została skierowana do Sądu

Rejonowego w Oleśnicy, który we wskazanym przypadku wydał Wyrok Nakazowy uznając

obwinioną za winną i nakładając karę grzywny w wysokości 300 złotych. Ponadto zasądził

od obwinionej na rzecz jednostki samorządu terytorialnego Urzędu Miasta i Gminy Syców

kwotę 652,70 złotych tytułem zryczałtowanych wydatków i należności oraz wymierzył jej opłatę

w wysokości 30 złotych.

 

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w dniu 13 marca 2020 r. wszystkie sprawy

związane z kontrolą palenisk domowych zostały wstrzymane.