Porządek XXI Sesji Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 28 maja 2020r.21-05-2020

Projekty uchwał dostępne są w Biurze Rady Miejskiej w Sycowie, p.45 p. III – UMiG Syców ul. Mickiewicza 1 lub na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie http://bip.sycow.pl/pl/3926/0/projekty-aktow-publicznoprawnych.html Porządek sesji/ zobacz dalej

 

Porządek XXI Sesji

Rady Miejskiej w Sycowie

z dnia 28 maja 2020 r. , godz. 15 00


Urząd Miasta i Gminy Syców, ul. Mickiewicza 1, s.57, III p.

 

Projekty uchwał dostępne są w Biurze Rady Miejskiej w Sycowie,

p.45 p. III – UMiG Syców ul. Mickiewicza 1

 

lub na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie

http://bip.sycow.pl/pl/3926/0/projekty-aktow-publicznoprawnych.html

 

1. Otwarcie Sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 27 lutego 2020 r.

5. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 02 kwietnia 2020 r.

6. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 30 kwietnia 2020 r.

7. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Syców o pracy w okresie od 25 lutego do 28 maja 2020 r.

8. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sycowie o pracy w okresie od 25 lutego do 28 maja

2020 r.

9. Ocena pracy oraz dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania

finansowego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodnia” w Sycowie za 2019 rok.

10. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego dla terenu działki nr 66 w miejscowości Szczodrów.

11. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Stradomia Wierzchnia (część I).

12. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/123/2019 Rady Miejskiej z dnia

19 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Syców.

13. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2020 r.

14. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa

Dolnośląskiego.

15. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.

16. Interpelacje i zapytania Radnych.

17. Oświadczenia i komunikaty.

18. Wolne wnioski.

19. Zamknięcie obrad.

 

Posiedzenie Komisji:

Posiedzenie Komisji Stałych Rady odbędzie się:

28 maja 2020 r. godz. 13 00 , sala 57 Urzędu MiG Syców