XX Sesja Rady Miejskiej w Sycowie24-04-2020

XX Sesja Rady Miejskiej w Sycowie w dniu 30 kwietnia 2020r. o godz. 15 00 w Urzędzie Miasta i Gminy Syców, sala 57

Porządek XX Sesji

Rady Miejskiej w Sycowie

z dnia 30 kwietnia 2020 r. , godz. 15 00

 

Urząd Miasta i Gminy Syców, ul. Mickiewicza 1, s.57, III p.

1. Otwarcie Sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sycowie

przy ul. Kościelnej 3 i nadania statutu.

5. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci

i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych pobierających naukę na terenie Gminy Syców.

6. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków, form i trybu

przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych pobierających naukę na

terenie Gminy Syców.

7. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia rodziców i opiekunów dzieci uczęszczających do

Żłobka Miejskiego w Sycowie z opłat za pobyt w okresie zawieszenia działalności jednostki

w związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19.

8. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

9. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/124/2019 Rady Miejskiej z dnia

19 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Syców.

10. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2020.

11. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na obszarze miasta i gminy Syców w 2020

roku.

12. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/160/2000 z dnia

07 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia czynszu za najem lokali użytkowych oraz opłat za

użytkowanie gruntów stanowiących własność gminy.

13. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłat za miejsca grzebalne na Cmentarzu

Komunalnym w Sycowie.

14. Dyskusja i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXX/157/08 z dnia 27.10.2008 r. w sprawie

uchwalenia „Programu usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest na terenie

Gminy Syców”.

15. Dyskusja i podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty prolongacyjnej.

16. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od

nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa

pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu

COVID-19.

17. Dyskusja i podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr XVI/129/2019 Rady Miejskiej w Sycowie

z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie

Miasta i Gminy Syców.

18. Dyskusja i podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr XVI/130/2019 Rady Miejskiej w Sycowie

z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

w zamian za uiszczoną opłatę, w szczególności ilość odpadów komunalnych, częstotliwość i sposób

świadczenia usług na terenie Miasta i Gminy Syców.

19. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Miejsko - Gminnego

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sycowie.

20. Zamknięcie obrad.

 

Posiedzenie Komisji:

Posiedzenie Komisji Stałych Rady odbędzie się:

30 kwietnia 2020 r. godz. 13 00 , sala 57 Urzędu MiG Syców

 

Projekty uchwał dostępne są

w Biurze Rady Miejskiej w Sycowie, p.45 p. III – UMiG Syców ul. Mickiewicza 1

lub na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie: bip.sycow.pl/pl/926/0/projekty-aktow-publicznoprawnych.html