Złóż wniosek do ARiMR o dotację na zabezpieczenie przed suszą23-04-2020

Od 21 lutego do 20 lipca 2020 r. rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa rolnego.

 

O pomoc, która realizowana jest w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” z

PROW 2014-2020,  może wystąpić rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni co

najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha. Wnioskodawca powinien zarabiać na produkcji

zwierzęcej lub roślinnej, o czym ma świadczyć przychód w wysokości co najmniej 5 tys. zł,

odnotowany w okresie 12 miesięcy wstecz od momentu złożenia wniosku. Konieczna jest

także obecność w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych

oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Co istotne, przyznanie pomocy nie jest

uzależnione od wielkości ekonomicznej gospodarstwa. Nie trzeba również wykazywać

wzrostu wartości dodanej brutto.

Wsparciem z ARiMR mogą zostać objęte trzy kategorie inwestycji: ulepszające już istniejące

instalacje nawadniające; powiększające obszar nawadniania; jednocześnie powiększające

obszar nawadniania oraz ulepszające już istniejące instalacje.

Ubiegając się o dotację na nawadnianie należy: w przypadku ulepszenia istniejących instalacji

–doprowadzić do oszczędności wody na poziomie co najmniej 10 proc.; w przypadku

powiększenia obszaru nawadniania – wykazać brak znaczącego negatywnego oddziaływania

inwestycji na środowisko; w przypadku inwestycji wpływających na jednolite części wód

powierzchniowych lub podziemnych, których stan ze względu na ilość wody został w planie

gospodarowania wodami w dorzeczu określony jako mniej niż dobry – wykazać  faktyczną

(efektywną) oszczędność wody. Stąd też każda z inwestycji w nawadnianie musi mieć

zainstalowane urządzenie do pomiaru zużycia wody.

Pomoc finansowa na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo wynosi maksymalnie 100

tys. zł, przy czym refundacji podlega 50 proc. kosztów poniesionych na realizację

inwestycji (60 proc. w przypadku młodego rolnika). Minimalny poziom kosztów

inwestycji musi być wyższy niż 15 tys. zł. Obowiązuje brak podziału inwestycji na etapy – 

złożenie wniosku o płatność końcową powinno nastąpić przed upływem 24 miesięcy od dnia

zawarcia umowy o przyznaniu pomocy, lecz nie później niż do 30 czerwca 2023 r.

Rolnicy mogą sfinansować z tego programu m.in. budowę studni i zbiorników; zakup maszyn

i urządzeń do poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody,

instalacji nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem.

Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR, można je także składać za pośrednictwem

biur powiatowych.