Złóż wniosek o sfinansowanie odbioru azbestu w terminie do 22.04.2020 r09-04-2020

W związku z ogłoszonym konkursem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na zadanie obejmujące demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Syców informuje, że w związku z ogłoszonym konkursem przez Wojewódzki

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu istnieje możliwość uzyskania

dofinansowania na zadanie obejmujące demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie

odpadów zawierających azbest.

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest:

•  złożenie kompletnego wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy w Sycowie,

•  zadanie należy zrealizować w okresie wiosna-jesień 2020 roku;

• właściciel nieruchomości nowe pokrycie dachowe i jego montaż musi wykonać we własnym zakresie,

ponieważ dofinansowanie obejmuje wyłącznie demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie

odpadów zawierających azbest;

• wykonanie zadania zlecone będzie firmie, wybranej w postępowaniu, zgodnie z ustawą Prawo

Zamówień Publicznych;

•  ujęcie nieruchomości w inwentaryzacji „Programu usuwania azbestu z terenu gminy Syców”.

Co najmniej 21 dni przed zaplanowanym terminem rozpoczęcia robót właściciel, użytkownik wieczysty

lub zarządca nieruchomości ma obowiązek zgłoszenia rozpoczęcia robót do Wydziału Architektury i

Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy, filia Syców, ul. Mickiewicza 1, 56-500 Syców, II

piętro.

Dodatkowo w przypadku usytuowania budynku w obszarze obserwacji archeologicznej należy

wystąpić do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu o uzyskanie opinii

konserwatorskiej. Opinia jest niezbędna do zgłoszenia rozpoczęcia prac w Wydziale Architektury i

Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy.

Kompletne wnioski o przyznanie dofinansowania należy składać

od dnia dzisiejszego tj., do 22 kwietnia 2020r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Sycowie.

Wniosek mogą Państwo pobrać ze strony: TUTAJ

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Sycowie pod nr telefonu (62) 606

69 88 lub drogą mailową pod adresem: infrastruktura@sycow.pl