Kontrole grzewcze i sanitarne w gminie Syców!06-02-2020

W związku z trwającym sezonem grzewczym, informujemy, że pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Syców przeprowadzają kontrole palenisk domowych w zakresie spalania odpadów i paliw zabronionych do stosowania do celów grzewczych. Kontrole prowadzone są na dwa sposoby: kontrole na zgłoszenie mieszkańców gminy, którzy wskazują nieruchomości, w których mogą być spalane odpady, jak również prowadzone są tzw. kontrole losowe. Ponadto Upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Syców przeprowadzą kontrolę wszystkich istniejących na terenie gminy zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

 

KONTROLE W TRAKCIE SEZONU GRZEWCZEGO

W związku z trwającym sezonem grzewczym, informujemy, że pracownicy Urzędu Miasta i Gminy

Syców przeprowadzają kontrole palenisk domowych w zakresie spalania odpadów i paliw

zabronionych do stosowania do celów grzewczych.

Kontrole prowadzone są na dwa sposoby: kontrole na zgłoszenie mieszkańców gminy, którzy

wskazują nieruchomości, w których mogą być spalane odpady, jak również prowadzone są tzw.

kontrole losowe.

Zgodnie z art. 379 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, upoważnione

przez Burmistrza Miasta i Gminy Syców osoby, wykonując kontrolę, mają prawo wstępu na teren

nieruchomości w godzinach od 6.00. do 22.00. W przypadku uniemożliwienia kontrolerom wstępu

do kotłowni powiadamiana będzie Policja. Mając na względzie bezpieczeństwo mieszkańców,

którzy mogą obawiać się wpuszczenia do domu nieznanych osób, informujemy, że kontrolerzy będą

mieli przy sobie upoważnienia podpisane przez Burmistrza Miasta i Gminy Syców oraz legitymacje

pracownika samorządowego wraz ze zdjęciem.

Jednocześnie informujemy, że utrudnianie lub udaremnianie przeprowadzenia czynności kontrolnych

(w tym pobrania próbki popiołu z paleniska) stanowi przestępstwo z art. 225 k.k. Zgodnie z

paragrafem 1 tego przepisu: kto osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony

środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności

służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 

KONTROLE W ZAKRESIE ODPROWADZANIA NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

Burmistrz Miasta i Gminy Syców informuje, że przeprowadzane będą kontrole w zakresie

odprowadzania nieczystości ciekłych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie naszej gminy.

Kontrole będą dotyczyć nieruchomości niepodłączonych do kanalizacji sanitarnej.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gmina

ma obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni

oraz posiada uprawnienia do kontroli częstotliwości ich opróżniania.

Upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Syców przeprowadzą kontrolę wszystkich

istniejących na terenie gminy zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zakres kontroli będzie zgodny z wymogami określonymi w ww. ustawie.

Jednocześnie przypominamy, że właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu

nieruchomości nieczystości ciekłych są zobowiązani do udokumentowania tego faktu w formie

umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na

prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu

nieczystości ciekłych. Dodatkowo właściciel nieruchomości zobowiązany jest do przedstawienia

dokumentów za ostatnie

12 miesięcy potwierdzających regularne opróżnianie zbiornika, które powinno być proporcjonalne

do ilości zamieszkujących w danym gospodarstwie osób.

Mieszkańcy, którzy jeszcze nie zgłosili swoich instalacji do ewidencji mogą to zrobić składając

w siedzibie Urzędu Miasta Gminy zgłoszenie, które jest do pobrania na naszej stronie internetowej

[TUTAJ  lub w Referacie Gospodarki Odpadami i Ochrony

Środowiska (pokój 1a).

Niedopełnienie ww. obowiązków stanowi naruszenie art. 5 ust. 1 pkt. 3b ustawy z dnia 13 września

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj. o wykroczenie z art. 10 ust. 2 i 2a ww.

ustawy zagrożone karą grzywny nawet do 5.000 zł.