Samorząd rozpoczyna prace nad Strategią Rozwoju Miasta i Gminy Syców na lata 2020 - 2030.24-01-2020

Nasz Samorząd rozpoczyna prace nad Strategią Rozwoju Miasta i Gminy Syców na lata 2020 - 2030. W związku z tym, w najbliższych miesiącach na naszej stronie internetowej będziemy Państwu prezentować przebieg tych prac, zachęcać do włączenia się w nie, a także prezentować ich wyniki. Dziś przedstawimy Państwu podstawowe informacje o nowej Strategii i planowanych pracach nad nią.

 

Nowa Strategia stanie się głównym wyznacznikiem działań naszego samorządu w latach 2020-

2030. Duży nacisk zostanie zatem położony na to, by jej treść w pełni odpowiadała potrzebom,

oczekiwaniom i aspiracjom mieszkańców naszej gminy oraz przedsiębiorców w niej działających.

To niezwykle ważne, ponieważ głównym celem planowania strategicznego rozwoju lokalnego jest

jak najpełniejsze, skuteczne i efektywne zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej oraz

lokalnego biznesu. Równie duży nacisk zostanie położony na zabezpieczenie środowiska

naturalnego oraz na zrównoważone sposoby jego wykorzystania. Musimy bowiem sprostać

współczesnym wyzwaniom ekologicznym i zachować dla przyszłych pokoleń to co najcenniejsze.

Aby to osiągnąć, prace nad nową Strategią zostaną rozpoczęte od szerokich konsultacji z osobami

i podmiotami reprezentującymi różne, lokalne środowiska społeczne i zawodowe, pełniącymi

stanowiska kierownicze w jednostkach publicznych i prywatnych oraz działającymi społecznie, a

także z osobami spoza gminy, które posiadają największy wpływ na jej rozwój (władzami

powiatowymi, wojewódzkimi i innymi). Zaproszenia do udziału konsultacjach skierowaliśmy już do

ponad 100 takich osób, na których udział gorąco liczymy. Będą one przeprowadzone w formie tzw.

warsztatów strategicznych, których uczestnicy wspólnie przeprowadzą analizę strategiczną gminy,

zaproponują jej wizję i cele rozwoju oraz konkretne przedsięwzięcia inwestycyjne, organizacyjne,

informacyjne i inne, które powinny być realizowane w bliskiej i dalszej przyszłości. Warsztaty te

zaplanowaliśmy na 4 i 5 lutego 2020, w godz. 9.00-16.00, w Urzędzie Miasta i Gminy Syców, przy

ul. Mickiewicza 1. Poprzedzi je szkolenie przygotowawcze, które zaplanowaliśmy na 3 lutego, w

godz. 13.00-16.00, w tym samym miejscu.

Równolegle z konsultacjami społecznymi prowadzone będą wielodziedzinowe prace analityczne

obejmujące setki zagadnień społecznych, gospodarczych i środowiskowych naszej gminy. Jako

źródła informacji wykorzystane zostaną bazy danych Głównego Urzędu Statystycznego, gminnych

i powiatowych jednostek, a także terenowej administracji rządowej. Wykorzystane zostaną również

różne opracowania analityczne i monograficzne poświęcone Gminie Syców oraz jej otoczeniu.

Analizie poddane będą także strategie, programy i plany rozwoju naszego państwa, województwa

dolnośląskiego i powiatu oleśnickiego. Jest to niezbędne dla integracji naszych zamierzeń z

szansami i uwarunkowaniami tworzonymi przez ponadlokalne władze i gospodarkę. Na tych

podstawach powstanie diagnoza prospektywna naszej gminy prezentująca nie tylko jej rozwój w

przeszłości oraz obecny stan, ale pozwalająca także na prognozowanie trendów jej przyszłego

rozwoju.

Połączone wyniki konsultacji społecznych i diagnozy prospektywnej pozwolą na sporządzenie

analizy strategicznej gminy. Do realizacji tego zadania zastosowane zostaną nowoczesne i

sprawdzone metody analityczne zarządzania publicznego, dostosowane do cech gmin wiejskich i

uwzględniające ich wielowymiarowe powiązania z otoczeniem. Analiza strategiczna posłuży

następnie do stworzenia projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Syców na lata 2020-2030.

Projekt ten poddany będzie konsultacjom – najpierw z Burmistrzem i kierownictwem gminnej

administracji, a następnie konsultacjom z Komisjami Rady Miejskiej. Zakończenie prac nad nową

Strategią planowane jest na koniec lipca bieżącego roku. Zostanie ona przyjęta do realizacji w

formie uchwały Rady Miejskiej, powierzonej do wykonania Burmistrzowi Miasta i Gminy przy

wykorzystaniu wszystkich gminnych jednostek.

Wierzymy, że jej realizacja zapoczątkuje nowy rozdział we współczesnej historii naszej gminy,

umożliwiając lub znacząco ułatwiając pełne wykorzystanie wszystkich jej atutów i szans, likwidując

lub wyraźnie ograniczając problemy oraz zabezpieczając ją przed zagrożeniami, a wszystko to dla

podniesienia jakości życia mieszkańców i warunków funkcjonowania przedsiębiorstw.

 

Zapraszamy do śledzenia informacji na temat postępów prac nad nową Strategią