Porządek XVI Sesji Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 19 grudnia 2019 r.12-12-2019

Urząd Miasta i Gminy Syców, ul. Mickiewicza 1, s.57, IIIp. / godz. 15 00

Porządek XVI Sesji Rady Miejskiej w Sycowie

z dnia 19 grudnia 2019 r. , godz. 15 00

Urząd Miasta i Gminy Syców, ul. Mickiewicza 1, s.57, IIIp. 

 

Otwarcie Sesji.

2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Miejskiej w Sycowie z dnia
28 listopada 2019r
5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Syców o pracy w okresie od 25 listopada 2019r.
do 16 grudnia 2019r.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sycowie o pracy w okresie
od 25 listopada 2019r. do 16 grudnia 2019r.
7. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia „Rzeczpospolita Samorządna”.
8. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2019.
9. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku 2019.
10. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta
i Gminy Syców na lata 2020-2027.
11. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2020.
12. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sycowie na rok 2020.
13. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla
Województwa Dolnośląskiego.
14. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla
Województwa Dolnośląskiego.
15. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Syców na
rok szkolny 2019/2020.
16. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta
i Gminy Syców.
17. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za
uiszczaną opłatę, w szczególności ilość odpadów komunalnych, częstotliwość i sposób świadczenia usług
na terenie Miasta i Gminy Syców.
18. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie
Miasta i Gminy Syców.
19. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla
osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego
zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
20. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zwrotu wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku
energetycznego.
21. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic na terenie miejscowości Wioska.
22. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Biskupice, Drołtowice i Zawada.
23. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Syców.
24. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Sycowie na 2020 rok.
25. Interpelacje i zapytania Radnych.
26. Oświadczenia i komunikaty.
27. Wolne wnioski.
28. Zamknięcie obrad.
 
Posiedzenie Komisji:
1. Posiedzenie Komisji Stałych Rady odbędzie się:
16 grudnia 2019 r. godz. 15 00 , sala 57 Urzędu MiG Syców
 
Projekty uchwał dostępne są w Biurze Rady Miejskiej w Sycowie,
p.45 p. III – UMiG Syców ul. Mickiewicza 1
lub na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie