Porządek XV Sesji Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 28 listopada 2019 r. , godz. 15 0021-11-2019

Urząd Miasta i Gminy Syców, ul. Mickiewicza 1, s.57, IIIp.

Porządek XV Sesji

Rady Miejskiej w Sycowie
z dnia 28 listopada 2019 r. , godz. 15 00

Urząd Miasta i Gminy Syców, ul. Mickiewicza 1, s.57, IIIp.
 
1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Miejskiej w Sycowie z dnia
30 października 2019r
5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Syców o pracy w okresie od 28 października 2019r.
do 25 listopada 2019r.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sycowie o pracy w okresie
od 28 października 2019r. do 25 listopada 2019r.
7. Dyskusja i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXIII/163/2016 Rady Miejskiej
w Sycowie z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia wysokości stawki
opłaty za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta
i Gminy Syców.  
8. Dyskusja i podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu udzielenia
dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Syców na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł
ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Miasta i Gminy Syców.
9. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych
pomnika przyrody.
10. Dyskusja i podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie kryteriów i trybu przyznawania
nagród dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez
Gminę Syców.
11. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IV/22/2018 Rady Miejskiej
w Sycowie z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta
i Gminy Syców.
12. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2019.
13. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
14. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
15. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku
rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.
16. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020r.
17. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Syców
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2020.
18. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP
uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym w 2020 roku.
19. Informacja o realizacji „Strategii rozwoju gospodarczego Miasta i Gminy Syców”.
20. Interpelacje i zapytania Radnych.
21. Oświadczenia i komunikaty.
22. Wolne wnioski.
23. Zamknięcie obrad.
Posiedzenie Komisji:
1. Posiedzenie Komisji Stałych Rady odbędzie się:
 25 listopada 2019 r. godz. 15 00 , sala 57 Urzędu MiG Syców
 
Projekty uchwał dostępne są w Biurze Rady Miejskiej w Sycowie,
p.45 p. III – UMiG Syców ul. Mickiewicza 1
 
lub na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie
http://bip.sycow.pl/pl/3926/0/projekty-aktow-publicznoprawnych.html