Informacja w ramach programu: usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.29-10-2019

Burmistrz Miasta i Gminy Syców informuje, iż Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

 

W związku z powyższym, do uzyskania przez Gminę Syców dotacji na ww. cel konieczne jest zebranie informacji dotyczących ilości posiadanych przez mieszkańców Miasta i Gminy Syców odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

W ramach dotacji kwalifikowane są wyłącznie koszty transportu z miejsca wskazanego przez Gminę oraz koszty odzysku lub unieszkodliwienia następujących odpadów:

folia rolnicza,

siatka i sznurek do owijania balotów,

opakowania po nawozach,

opakowania typu Big Bag.
Osoby zainteresowane programem, powinny złożyć wniosek w Urzędzie Miasta i Gminy Syców, ul. Mickiewicza 1, 56-500 Syców (pok. Nr 2 – Biuro Podawcze) lub przesłać pocztą na ww. adres (decyduje data stempla pocztowego), w terminie do dnia 08.11.2019 r. Wnioski złożone po terminie nie zostaną uwzględnione w ewentualnym wniosku Gminy.
Realizacja programu na terenie gminy Syców będzie uzależniona od uzyskania dotacji.
Wnioski można pobrać w urzędzie – pok. nr 1A, 2 lub 8 lub TUTAJ