XIII sesja Rady Miejskiej19-09-2019

Przewodniczący Rady Miejskiej zaprasza na XIII sesję Rady Miejskiej w Sycowie, która odbędzie się w dniu 26 września 2019 r. o godz. 15:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Syców, ul. Mickiewicza 1, sala nr 57

Porządek XIII Sesji

Rady Miejskiej w Sycowie

z dnia 26 września 2019 r. , godz. 15:00

Urząd Miasta i Gminy Syców, ul. Mickiewicza 1, s.57, IIIp.

 

 

1.        Otwarcie Sesji.

2.        Stwierdzenie quorum.

3.        Przyjęcie porządku obrad.

4.        Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Miejskiej w Sycowie z dnia
22 sierpnia 2019r

5.        Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Syców o pracy w okresie od 19 sierpnia 2019r.
do 23 września 2019r.

6.        Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sycowie o pracy w okresie
od 19 sierpnia 2019r. do 23 września 2019r.

7.        Informacja o stanie bezrobocia na terenie powiatu oleśnickiego ze szczególnym uwzględnieniem Miasta i Gminy Syców.

8.        Informacja Burmistrza o wykonaniu uchwał Rady Miejskiej za okres od 01 lutego 2019 r.
do 31 sierpnia 2019 r.

9.        Ocena wdrażania i zaawansowania zadań ujętych w planie inwestycyjnym na 2019 r.

10.     Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sycowie.

11.     Dyskusja i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości i zasad opłat za pobyt dziecka w żłobku oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie w żłobku miejskim w Sycowie

12.     Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów oraz osoby prowadzące działalność na własny rachunek w formie dziennych opiekunów na terenie Gminy Syców.

13.     Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków
i klubów dziecięcych.

14.     Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IV/22/2018 Rady Miejskiej
w Sycowie z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta
i Gminy Syców.

15.     Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2019.

16.     Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego.

17.     Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego.

18.     Interpelacje i zapytania Radnych.

19.     Oświadczenia i komunikaty.

20.     Wolne wnioski.

21.     Zamknięcie obrad.

 

 

Posiedzenie Komisji:

1.                    Posiedzenie Komisji Stałych Rady odbędzie się:

·         23 września 2019 r. godz. 1500, sala 57 Urzędu MiG Syców

 

 

Projekty uchwał dostępne są w Biurze Rady Miejskiej w Sycowie, p.45 p. III – UMiG Syców ul. Mickiewicza 1
lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu: bip.sycow.pl/pl/926/0/projekty-aktow-publicznoprawnych.html

 Link do transmisji: www.youtube.com/channel/UC9EdLQ-T3gOGAl9v_NoPrNA/live