XII sesja Rady Miejskiej14-08-2019

Przewodniczący Rady Miejskiej zaprasza na XII sesję Rady Miejskiej w Sycowie, która odbędzie się w dniu 22 sierpnia 2019 r. o godz. 15:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Syców, ul. Mickiewicza 1, sala nr 57.

 

Porządek XII Sesji

Rady Miejskiej w Sycowie

z dnia 22 sierpnia 2019 r. , godz. 1500

Urząd Miasta i Gminy Syców, ul. Mickiewicza 1, s.57, IIIp.

 

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Stwierdzenie quorum.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Miejskiej w Sycowie z dnia
  27 czerwca 2019r.

 5. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Miejskiej w Sycowie z dnia
  18 lipca 2019r

 6. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Syców o pracy w okresie od 24 czerwca 2019r.
  do 19 sierpnia 2019r.

 7. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sycowie o pracy w okresie
  od 24 czerwca 2019r. do 19 sierpnia 2019r.

 8. Informacja o przygotowaniu szkół i placówek oświatowych do roku szkolnego 2019/2020.

 9. Dyskusja i podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnianych w przedszkolach, w szkołach podstawowych, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Syców

 10. Dyskusja i podjęcie uchwały uchylającej uchwałę nr IX/58/2015 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia zasad wynagrodzenia za inkaso.

 11. Dyskusja i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wypłacania zryczałtowanych diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Syców.

 12. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do wyrażania opinii
  o kandydatach na ławników w Sądzie Rejonowym w Oleśnicy.

 13. Dyskusja i podjęcie uchwały zmieniającej w sprawie zmiany uchwały nr IV/22/2018 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Syców.

 14. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2019.

 15. Dyskusja i podjęcie uchwały  zmiany uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

 16. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Syców za I-sze półrocze 2019r.

 17. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Sycowie.

 18. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Syców.

 19. Interpelacje i zapytania Radnych.

 20. Oświadczenia i komunikaty.

 21. Wolne wnioski.

 22. Zamknięcie obrad.

 

 

Posiedzenie Komisji:

   1. Posiedzenie Komisji Stałych Rady odbędzie się:

 • 19 sierpnia 2019 r. godz. 1500, sala 57 Urzędu MiG Syców

Projekty uchwał dostępne są w Biurze Rady Miejskiej w Sycowie, p.45 p. III – UMiG Syców ul. Mickiewicza 1
lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu: bip.sycow.pl/pl/926/0/projekty-aktow-publicznoprawnych.html