X sesja Rady Miejskiej21-06-2019

Przewodniczący Rady Miejskiej zaprasza na X Sesję Rady Miejskiej w Sycowie, która odbędzie się w dniu 27 czerwca 2019 r. o godz. 15:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Syców, ul. Mickiewicza 1, sala nr 57.

Porządek X Sesji

Rady Miejskiej w Sycowie

z dnia 27 czerwca 2019 r. , godz. 1500

Urząd Miasta i Gminy Syców, ul. Mickiewicza 1, s.57, IIIp.

 

1.        Otwarcie Sesji.

2.        Stwierdzenie quorum.

3.        Przyjęcie porządku obrad.

4.        Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Miejskiej w Sycowie z dnia
23 maja 2019r.

5.        Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Syców o pracy w okresie od 20 maja 2019r.
do 24 czerwca 2019r.

6.        Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sycowie o pracy w okresie
od 20 maja 2019r. do 24 czerwca 2019r.

7.        Raport o stanie gminy za 2018 rok:

a.        przedstawienie raportu o stanie gminy

b.        debata nad raportem o stanie gminy

c.        podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Syców wotum zaufania.

8.        Rozpatrzenie sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy Syców z wykonania budżetu za rok 2018, sprawozdania finansowego za 2018r., oraz informacji o stanie mienia komunalnego, dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Syców za rok 2018:

a.        złożenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Syców za 2018 rok, sprawozdania finansowego za 2018 r., oraz przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego,

b.        przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu
z wykonania budżetu,

c.        przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie wykonania budżetu, sprawozdania finansowego za 2018, informacji o stanie mienia komunalnego  oraz uchwały Komisji w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi za 2018 rok,

d.        przedstawienie opinii składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie absolutorium,

e.        dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami.

f.         podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018

g.       podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Syców absolutorium z wykonania budżetu za 2018 rok.

9.        Dyskusja i podjęcie uchwały zmieniającej w sprawie zmiany uchwały nr IV/22/2018 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Syców.

10.     Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2019.

11.     Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zadania publicznego od Powiatu Oleśnickiego związanego z zarządzaniem niektórymi drogami powiatowymi.

12.     Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Syców oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku

13.     Dyskusja i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym,
w prowadzonych przez Gminie Syców publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.


14.     Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.

15.     Interpelacje i zapytania Radnych.

16.     Oświadczenia i komunikaty.

17.     Wolne wnioski.

18.     Zamknięcie obrad.

 

Posiedzenie Komisji:

1.                    Posiedzenie Komisji Stałych Rady odbędzie się:

·         24 czerwca 2019 r. godz. 1500, sala 57 Urzędu MiG Syców

 

Projekty uchwał dostępne są w Biurze Rady Miejskiej w Sycowie, p.45 p. III – UMiG Syców ul. Mickiewicza 1
lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu: bip.sycow.pl/pl/926/0/projekty-aktow-publicznoprawnych.html