10 czerwca mija termin płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi10-06-2019

Urząd Miasta i Gminy Syców przypomina, iż 10 czerwca br. upływa termin wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi za miesiąc maj i czerwiec 2019 r. Każdy właściciel nieruchomości, który z różnych względów nie dopełnił obowiązku uiszczenia opłaty w terminie, zobowiązany jest do niezwłocznego uregulowania należności. Od nieterminowych wpłat będą naliczane dodatkowe koszty związane z egzekucją należności (tj.: odsetki, koszty upomnienia). Wpłat należy dokonywać na indywidualny numer rachunku bankowego.

 

 

Urząd Miasta i Gminy Syców przypomina również, iż w przypadku zmiany danych, będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (m. in.: zmiana ilości osób zamieszkujących nieruchomość – narodziny dziecka, zgon, zmiana miejsca zamieszkania), właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie nową deklarację, w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany (pok. 1A).

Wiecej szczegółów TUTAJ