IX Sesja Rady Miejskiej16-05-2019

Przewodniczący Rady Miejskiej zaprasza na IX Sesję Rady Miejskiej w Sycowie, która odbędzie się w dniu 23 maja 2019 r. o godz. 15:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Syców, ul. Mickiewicza 1, sala nr 57.

Porządek IX Sesji

Rady Miejskiej w Sycowie

z dnia 23 maja 2019 r. , godz. 1500

Urząd Miasta i Gminy Syców, ul. Mickiewicza 1, s.57, IIIp.

1.        Otwarcie Sesji.

2.        Stwierdzenie quorum.

3.        Przyjęcie porządku obrad.

4.        Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Miejskiej w Sycowie z dnia
25 kwietnia 2019r.

5.        Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Syców o pracy w okresie od 23 kwietnia 2019r.
do 20 maja 2019r.

6.        Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sycowie o pracy w okresie
od 23 kwietnia 2019r. do 20 maja 2019r.

7.        Ocena pracy i przyjęcie sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Sycowie za 2018rok.

8.        Sprawozdanie z realizacji programu Współpracy Gminy Syców z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
za rok 2018.

9.        Ocena pracy oraz dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodnia” w Sycowie za 2018rok.

10.     Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IV/22/2018 Rady Miejskiej
w Sycowie z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta
i Gminy Syców.

11.     Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Syców za rok 2019.

12.     Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki Sycowska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. z siedzibą w Sycowie.

13.     Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
z mieszkańcami gminy Syców.

14.     Dyskusja i podjęcie uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie Statutu Miasta i Gminy Syców.

15.     Informacja o przygotowaniu instytucji i organizacji do akcji „Lato – 2019”.

16.     Interpelacje i zapytania Radnych.

17.     Oświadczenia i komunikaty.

18.     Wolne wnioski.

19.     Zamknięcie obrad.

 

Posiedzenie Komisji:

1.                    Posiedzenie Komisji Stałych Rady odbędzie się:

·         20 maja 2019 r. godz. 1500, sala 57 Urzędu MiG Syców

 

Projekty uchwał dostępne są w Biurze Rady Miejskiej w Sycowie, p.45 p. III – UMiG Syców ul. Mickiewicza 1  lub na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie: bip.sycow.pl/pl/926/0/projekty-aktow-publicznoprawnych.html