Wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych07-05-2019

Burmistrz Miasta i Gminy w Sycowie informuje, że dnia 28 lipca 2019 r. odbędą się wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych.

W związku z powyższym, do dnia 20 maja 2019 r. istnieje możliwość zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczej. Formularze zgłoszeniowe dostępne są w pok. 38a Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie, ul. Mickiewicza 1, 56-500 Syców, bądź do pobrania na stronie http://izbarolnicza.pl/wybory/ . W skład Okręgowej Komisji Wyborczej mogą wchodzić rolnicy (podatnicy podatku rolnego) czyli osoby fizyczne i prawne, będące właścicielami, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi lub posiadaczami gospodarstwa rolnego, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy użytków rolnych.

Od 17 czerwca 2019 r. do 21 czerwca 2019 r., w pokoju 38a tut. urzędu, dostępny będzie do wglądu spis członków Dolnośląskiej Izby Rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do rad powiatowych izby rolniczej.
Ponadto do dnia 5 lipca 2019 r. w pokoju 38a UMiG w Sycowie można zgłaszać i rejestrować kandydatów na członków rad powiatowych izby rolniczej do komisji okręgowej. Szczegółowy harmonogram wykonania poszczególnych czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych dostępny jest na stronie http://izbarolnicza.pl/wybory/ lub na tablicy ogłoszeń tut. urzędu.