Rewitalizacja ulic Kościelnej i Młyńskiej coraz bliżej09-04-2019

Gmina Syców podpisała umowę na wykonanie inwestycji pod nazwą "Rewitalizacja ulic Kościelnej i Młyńskiej w Sycowie wraz z przyległą infrastrukturą przestrzeni publicznej". Rozpoczęcie robót planowane jest po Dniach Sycowa, tj. ok. 20 maja br. Kwota zamówienia wynosi 3 299 644, 20 złotych brutto. Wykonawcą zadania będzie Przedsiębiorstwo Inżynierii Wodnej i Ochrony Środowiska z Oleśnicy.

Inwestycja współfinansowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Poddziałanie 6.3.1 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – konkurs horyzontalny.

W ramach projektu z branży drogowej przewiduje się modernizację ulicy Młyńskiej poprzez wykonanie chodników na całym odcinku drogi oraz ulicy Kościelnej poprzez wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wykonanie nakładki bitumicznej oraz chodnika po lewej stronie drogi, a także częściowe utwardzenie terenów przy budynku Centrum Kultury i na stadionie miejskim. Zadanie obejmuje remont ogrodzenia oraz montaż nowej infrastruktury przed Liceum Ogólnokształcącym, typu ławki, kosze czy gazony na roślinność ozdobną.