Ewidencja gminna zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków03-04-2019

Urząd Miasta i Gminy Syców informuje, że zgodnie z art.3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, zlokalizowanych nieruchomościach położonych na nieruchomościach położonych na terenie gminy Syców.

Formularz otrzymacie Państwo wraz z zawiadomieniem w sprawie nowych stawek opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wypełnione zgłoszenia należy przekazać w terminie do 30 kwietnia 2019 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie, Wydział Organizacyjny i Kadr, Referat Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska (pok. 1A) – osobiście lub za pośrednictwem:

• sołtysa,

• poczty na adres Urząd Miasta i Gminy w Sycowie, ul. Mickiewicza 1, 56-500 Syców,

• poczty elektronicznej, poprzez wysłanie skanu lub zdjęcia na adres e-mail: urzad@sycow.pl
lub ekologia@sycow.pl

Druki dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy w Sycowie, na stronie internetowej gminy (www.sycow.pl) lub u sołtysa.

Wypełnienie zgłoszenia jest obowiązkowe.

W  związku z powyższym zwracamy się o sumienne wypełnienie zgłoszenia.

 Zgłoszenie:  files/fck/File/urzad/zgloszenie_zbiorniki.pdf