Wzrosną opłaty za odbiór odpadów komunalnych01-04-2019

W Gminie Syców od 1 kwietnia ulegają zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych. Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji.

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.) 

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCEJ
OD 1 KWIETNIA 2019 ROKU

 

Burmistrz Miasta i Gminy Syców zawiadamia, że uchwałą Nr VI/34/2019 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Syców uchwalono następujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) przy zamieszkaniu od 1 do 4 osób stawka wynosi  13 zł miesięcznie od jednego mieszkańca;

2) za każdą kolejną osobę tzn. 5, 6  i 7 stawka wynosi 6 zł  miesięcznie od każdego mieszkańca;

3) w przypadku zamieszkiwania przez 8 osób lub więcej ustala się stawkę w  wysokości 70 zł miesięcznie;

4) W przypadku gdy odpady nie są  zbierane w sposób selektywny stawka wynosi 26 zł miesięcznie od każdego mieszkańca.

1. Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji.

2. Powyższe zawiadomienia zostaną dostarczone przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty.

3. Właściciele nieruchomości zamieszkałych nie mają obowiązku składania nowych deklaracji! Nowe deklaracje należy złożyć  w przypadku np. zmiany ilości osób zamieszkujących dana nieruchomość, zmiany sposobu zbierania odpadów ( segregowane/niesegregowane) lub zmiany innych danych mających wpływ na wysokość należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.

4. Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie zmienia terminu i sposobu płatności, tj. do 10-go kwietnia płacimy za m-c  marzec 2019r.  (wg dotychczasowej stawki) i  miesiąc kwiecień 2019 r. (wg nowej stawki) na nr indywidualnego konta bankowego.

5. W przypadku, gdy właściciel nie będzie uiszczał opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w  wysokości podanej w zawiadomieniu, wydana zostanie decyzja określająca wysokość opłaty, stosując wysokość opłaty podanej w zawiadomieniu zgodnie z art. 6m ust. 2b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

6. Obowiązek zawiadomienia o nowej wysokości opłaty nie dotyczy właściciela nieruchomości wobec którego wydana została decyzja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W takiej sytuacji właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Ilość osób zamieszkujących nieruchomość

Wyliczenie opłaty za m-c  III.2019 r.

Wyliczenie opłaty za m-c IV.2019 r.

Należna opłata za m-ce III i IV. 2019 płatna do  10.IV.2019 r.

1

10 zł

13 zł

23 zł

2

20 zł

26 zł

46 zł

3

30 zł

39 zł

69 zł

4

40 zł

52 zł

92 zł

5

46 zł

58 zł

104 zł

6

52 zł

64 zł

116 zł

7

58 zł

70 zł

128 zł

8 i więcej

63 zł

70 zł

133 zł