• LGD Dobra Widawa w dniu 17.07.2019r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Syców organizuje konsultacje w zakresie wsparcia otwierania i rozwoju firm.

VII Sesja Rady Miejskiej22-03-2019

Przewodniczący Rady Miejskiej zaprasza na VII Sesję Rady Miejskiej w Sycowie, która odbędzie się w dniu 28 marca 2019 r. o godz. 15:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Syców, ul. Mickiewicza 1, sala nr 57.

 Porządek VII Sesji

Rady Miejskiej w Sycowie

z dnia 28 marzec 2019 r. , godz. 1500

Urząd Miasta i Gminy Syców, ul. Mickiewicza 1, s.57, IIIp.

1.        Otwarcie Sesji.

2.        Stwierdzenie quorum.

3.        Przyjęcie porządku obrad.

4.        Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Miejskiej w Sycowie z dnia
28 lutego 2019r.

5.        Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Syców o pracy w okresie od 25 lutego 2019r.
do 25 marca 2019r.

6.        Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sycowie o pracy w okresie
od 25 lutego 2019r. do 25 marca 2019r.

7.        Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii za 2018 rok.

8.        Informacja o realizacji zadań zleconych wojewody z zakresu administracji rządowej.

9.        Informacja o działalności Sycowskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. za 2018 r.

10.     Sprawozdanie z realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2017 – 2020.

11.     Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie sprawozdania z działalności
Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sycowie za 2018 r.

12.     Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Syców.

13.     Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Stradomia Wierzchnia oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 66 w miejscowości Szczodrów.

14.     Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Syców.

15.     Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

16.     Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego
w wysokości wyższej niż określona w art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017r.
o finansowaniu zadań oświatowych.

17.     Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Syców.

18.     Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych
w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

19.     Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IV/22/2018 Rady Miejskiej
w Sycowie z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta
i Gminy Syców.

20.     Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Syców na rok 2019.

21.     Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Syców
w 2019r.


22.     Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Społecznej.

23.     Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Infrastruktury.

24.     Interpelacje i zapytania Radnych.

25.     Oświadczenia i komunikaty.

26.     Wolne wnioski.

27.     Zamknięcie obrad.

 

Posiedzenie Komisji:

1.                   Posiedzenie Komisji Stałych Rady odbędzie się:

·          25 marca 2019 r. godz. 1500, sala 57 Urzędu MiG Syców

 

 

 Projekty uchwał dostępne są w Biurze Rady Miejskiej w Sycowie, p.45 p. III – UMiG Syców ul. Mickiewicza 1  lub na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie: bip.sycow.pl/pl/926/16348/porzadek-obrad-oraz-projekty-uchwal-vii-sesji-rady-miejskiej-w-sycowie-zaplanowanej-na-dzien-28-marca-219-r-.html