• LGD Dobra Widawa w dniu 17.07.2019r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Syców organizuje konsultacje w zakresie wsparcia otwierania i rozwoju firm.

Apel Wojewody Dolnośląskiego do samorządów21-03-2019

W związku z przypadkami gromadzenia odpadów, w tym odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska, bez wymaganego zezwolenia, przez podmioty dzierżawiące grunty i obiekty uczula się właścicieli gruntów i innych nieruchomości, aby na bieżąco kontrolowali sposób eksploatacji przedmiotu dzierżawy przez dzierżawiącego.

Szanowni Państwo.

OdpadyMając na względzie potrzebę podejmowania wszelkich działań związanych z minimalizowaniem występowania przypadków składowania odpadów, w tym odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska, bez wymaganego zezwolenia, zwracam się do Państwa z prośbą o rozpowszechnienie na administrowanych przez podległe urzędy podmiotowych stronach internetowych poniższej informacji, kierowanej do właścicieli gruntowi innych nieruchomości.
W związku z przypadkami gromadzenia odpadów, w tym odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska, bez wymaganego zezwolenia, przez podmioty dzierżawiące grunty i obiekty, uczulam właścicieli gruntów i innych nieruchomości, aby na bieżąco kontrolowali sposób eksploatacji przedmiotu dzierżawy przez dzierżawiącego. Stosownie do treści art. 26) ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2018r. poz. 992 z późn. zm.), posiadacz odpadów ponosi odpowiedzialność za składowanie odpadów bez wymaganego zezwolenia i jest on obowiązany do niezwłocznego ich usunięcia. W w/w ustawie wprowadzone jest domniemanie prawne odpowiedzialności za odpady władającego powierzchnią ziemi. Przez władającego powierzchnią ziemi należy rozumieć właściciela nieruchomości, a jeżeli w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej na podstawie Prawa geodezyjnego i kartograficznego ujawniono inny podmiot władający gruntem - podmiot ujawniony jako władający.
W związku z powyższym władający powierzchnią ziemi muszą mieć świadomość odpowiedzialności za działania osób trzecich oraz wynikających z tego tytułu konsekwencji prawnych.

Wojewoda Dolnośląski