• W terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Dofinansowanie do wymiany systemu ogrzewania w 2019 r.08-03-2019

Burmistrz Miasta i Gminy Syców informuje, że prowadzony będzie nabór deklaracji do udziału w projekcie wymiany starych kotłów na ekologiczne źródła ciepła. Formularze można pobrać ze strony internetowej Urzędu (w załącznikach poniżej). Wypełnioną deklarację należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Syców w Sycowie, pok. nr 1A, 3 oraz 8, w terminie od 11 do 22 marca 2019 r. Złożenie deklaracji nie jest jednoznaczne z przystąpieniem do projektu RPO WD 2014-2020. Podjęcie przez Gminę działań w tym zakresie jest uwarunkowane pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie.

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Syców  w sprawie możliwości pozyskania przez mieszkańców Gminy Syców  dofinansowania do wymiany starych źródeł ogrzewania.

Gmina Syców  zamierza przystąpić do projektu, który dotyczy dofinansowania wymiany starych źródeł ciepła w ramach Osi Priorytetowej nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna”; Działanie nr 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej
i sektorze mieszkaniowym”, typ 3.3 e: „Modernizacja systemów grzewczych
i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020).

Złożenie niniejszej deklaracji nie jest jednoznaczne z przystąpieniem do projektu RPO WD 2014-2020. Podjęcie przez Gminę działań w tym zakresie jest uwarunkowane pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie.

Celem projektu jest redukcja CO2 w odniesieniu do istniejących instalacji (o co najmniej 30% w przypadku zamiany spalanego paliwa) oraz redukcją emisji pyłów zawieszonych PM 10 i PM 2,5.

Grantobiorcą może być osoba fizyczna będąca:

·       właścicielem domu jednorodzinnego

·       właścicielem mieszkania w domu wielorodzinnym

·    najemcą mieszkania w domu wielorodzinnym (posiadającym tytuł do lokalu mieszkalnego oraz prawo do dysponowania lokalem na cele projektu w okresie realizacji i trwałości projektu).

Grantobiorca zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy grantowej do złożenia oświadczenia o braku podwójnego dofinansowania tego samego zakresu inwestycji.

Wymiana źródła ciepła może wiązać się ze wzrostem kosztów ogrzewania i grantodawca może wymagać od grantobiorców oświadczeń o zgodzie ich ponoszenia.

Grantobiorca nie może być podmiotem wyłączonym z możliwości ubiegania się o dofinansowanie.

Wydatki grantobiorcy będą uznane za kwalifikowalne w ramach umowy o powierzenie grantu.

Warunkiem uzyskania wsparcia na wymianę kotłów jest przeprowadzenie audytu energetycznego (ocena energetyczna budynku).

Okres realizacji umowy musi zostać zakończony najpóźniej w dniu 31.12.2021 r. uwzględniając przy tym termin złożenia ostatniego wniosku o płatność przez grantodawcę.

Dofinansowanie ze środków RPO WD 2014-2020 do nowych urządzeń grzewczych wynosi maksymalnie 85% wartości wydatków kwalifikowanych.

Projekt przewiduje dofinansowanie na:

  • modernizację systemów grzewczych obejmującą wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła poprzez podłączenie do sieci ciepłowniczej/chłodniczej
  • instalację źródeł ciepła opartych o OZE (np. pomp ciepła)
  • instalację kotłów spalających biomasę lub paliwa gazowe (nie będzie możliwa wymiana dotychczas używanych kotłów gazowych i olejowych na inne źródła ciepła oraz dotychczas używanych źródeł ciepła na kotły węglowe, w tym ekogroszek, niezależnie od ich klasy)

Wspomniane inwestycje mogą zostać wsparte jedynie w przypadku, gdy połączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie jest uzasadnione ekonomicznie lub jest technicznie niemożliwe.

Wydatki/koszty poniesione w ramach projektu muszą być udokumentowane za pomocą umów z wykonawcą, faktur, protokołów odbioru, innych dokumentów.

Dotacje na wymianę starych kotłów są dostępne tylko za pośrednictwem Gminy.
Dla sporządzenia wniosku przez Gminę konieczne jest by mieszkańcy zadeklarowali wymianę kotła i udział w projekcie RPO WD 2014-2020. Złożona deklaracja pozwoli na ujęcie Państwa budynku/mieszkania w planach do dofinansowania.

Więcej informacji na temat dofinansowania na stronie internetowej Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej pod adresem: http://dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/1108-3-3-1e-efektywnosc-energetyczna-w-budynkach-uzytecznosci-publicznej-i-sektorze-mieszkaniowym-konkurs-horyzontalny-osi-324-18.html

Wypełnioną deklarację należy składać  w Urzędzie Miasta i Gminy Syców w Sycowie,
pok. nr 1A, 3 oraz 8, w terminie od 11 do 22 marca  2019 r.

Deklaracje dostępne do pobrania w załączniku do informacji oraz w Urzędzie Miasta i Gminy w Sycowie,
pok. nr 1A, 3,  8.


Załączniki:

deklaracja udziału w projekcie grantowym 
na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła realizowanym przez Gminę Syców.                       

 Deklaracja_o_udzielenie_grantu_RPO.docx

Zał. nr 2 - kryteria wyboru grantobiorców uwzględniające warunki zawarte w kryteriach wyboru projektów grantowych.  Zalacznik_nr_2_do_ogloszenia_projektu.docx
Zał. nr 3 - oświadczenie właścicieli o zapoznaniu się z ogłoszeniem  Zalacznik_nr_3__do_ogloszenia_Oswiadczenie_wlasciciela.docx