Oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych za rok 201815-01-2019

Urząd Miasta i Gminy w Sycowie przypomina przedsiębiorcom, którzy prowadzą sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miast i Gminy Syców, że w dniu 31 stycznia 2019 r. upływa termin do:

- złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim

- dokonania opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 

W przypadku niezłożenia w terminie do dnia 31 stycznia 2019 r. pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia ww. obowiązku, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania ww. czynności nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art. 111 ust 2 ustawy z dnia 26 października 1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137, z późn. zm.).

W przypadku niedokonania w terminie do dnia 31 stycznia 2019 r. opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137, z późn. zm.), zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia ww. obowiązku, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania ww. czynności nie wniesie raty  opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5 ww. ustawy, powiększonej o 30% tej opłaty.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z w/w przyczyn, może wystąpić z wnioskiem
o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

 

Druk o wartości sprzedaży: files/fck/Oswiadczenie_o_wartosci_sprzedazy_napojow_alkoholowych.doc