LII Sesja Rady Miejskiej23-08-2018

Przewodniczący Rady Miejskiej zaprasza na LII Sesję Rady Miejskiej w Sycowie, która odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2018 r. o godz. 15:30 w Urzędzie Miasta i Gminy Syców, ul. Mickiewicza 1, sala nr 57.

                                                

 

Porządek LII Sesji
Rady Miejskiej w Sycowie
z dnia 30 sierpnia 2018 r.
Urząd Miasta i Gminy Syców, sala 57, godz. 15.30

 

 

1.      Otwarcie Sesji.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Przyjęcie porządku obrad.

4.      Przyjęcie protokołu z L sesji Rady Miejskiej w Sycowie z dnia
21 czerwca 2018 r.

5.      Przyjęcie protokołu z LI sesji Rady Miejskiej w Sycowie z dnia
09 lipca 2018 r.

6.      Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Syców o pracy w okresie od 18 czerwca 2018 r.
do 27 sierpnia 2018 r.

7.      Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sycowie o pracy w okresie
od 18 czerwca 2018 r. do 27 sierpnia 2018 r.

8.      Informacja o przygotowaniu szkół i placówek oświatowych do roku szkolnego 2018/2019

9.     Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Syców

10.  Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Syców.

11.  Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia odstępów od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Miasta i Gminy Syców.

12.  Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LI/375/2018 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 9 lipca 2018roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Syców.

13.  Dyskusja i podjęcie w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2018.

14.  Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Syców za I-sze półrocze 2018 r.

15.  Interpelacje i zapytania Radnych.

16.  Oświadczenia i komunikaty.

17.  Wolne wnioski.

18.  Zamknięcie obrad.

 

 

Posiedzenie Komisji:

1. Posiedzenie Komisja Stałych Rady odbędzie się:

  • 27 sierpnia 2018 r. godz. 1500, sala 57 Urzędu MiG Syców

Projekty uchwał dostępne są w Biurze Rady Miejskiej w Sycowie, p.45 p. III – UMiG Syców ul. Mickiewicza 1 lub w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu: bip.sycow.pl/pl/926/0/projekty-aktow-publicznoprawnych.html