L Sesja Rady Miejskiej14-06-2018

Przewodniczący Rady Miejskiej zaprasza na L Sesję Rady Miejskiej w Sycowie, która odbędzie się w dniu 21 czerwca 2018 r. o godz. 15:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Syców, ul. Mickiewicza 1, sala nr 57.

                                                                              Porządek L Sesji

Rady Miejskiej w Sycowie

z dnia 21 czerwca 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy Syców, sala 57, godz. 1500

 1.      Otwarcie Sesji.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Przyjęcie porządku obrad.

4.      Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Miejskiej w Sycowie z dnia
24 maja 2018 r.

5.      Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Syców o pracy w okresie od 21 maja 2018 r.
do 18 czerwca 2018 r.

6.      Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sycowie o pracy w okresie
od 21 maja 2018 r. do 18 czerwca 2018 r.

7.      Rozpatrzenie sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy Syców z wykonania budżetu za rok 2017, sprawozdania finansowego za 2017 r., oraz informacji o stanie mienia komunalnego, dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Syców za rok 2017:

  1. złożenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Syców za 2017 rok, sprawozdania finansowego za 2017 r., oraz przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego,
  2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu
   z wykonania budżetu,
  3. przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie wykonania budżetu, sprawozdania finansowego za 2017, informacji o stanie mienia komunalnego  oraz uchwały Komisji w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi za 2017 rok,
  4. przedstawienie opinii składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
   o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie absolutorium,
  5. dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami.
  6. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017
  7. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Syców absolutorium z wykonania budżetu za 2017 rok.

8.      Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLIX/360/2018 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Syców.

9.      Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Syców na 2018 rok.

10.  Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta i Gminy Syców.

11.  Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody.

12.  Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w Sycowie.

13.  Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Syców.

14.  Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Syców.

15.  Interpelacje i zapytania Radnych.

16.  Oświadczenia i komunikaty.

17.  Wolne wnioski.

18.  Zamknięcie obrad.

 

 

Posiedzenie Komisji:

1. Posiedzenie Komisja Stałych Rady odbędzie się:

 • 18 czerwca 2018 r. godz. 1500, sala 57 Urzędu MiG Syców

 

Projekty uchwał dostępne są w Biurze Rady Miejskiej w Sycowie, p.45 p. III – UMiG Syców ul. Mickiewicza 1 lub w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu: bip.sycow.pl/pl/926/0/projekty-aktow-publicznoprawnych.html