XLIX Sesja Rady Miejskiej17-05-2018

Przewodniczący Rady Miejskiej zaprasza na XLIX Sesję Rady Miejskiej w Sycowie, która odbędzie się w dniu 24 maja 2018 r. o godz. 15:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Syców, ul. Mickiewicza 1, sala nr 57.

 

Porządek XLIX Sesji

Rady Miejskiej w Sycowie

z dnia 24 maja 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy Syców, sala 57, godz. 1500

 

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Stwierdzenie quorum.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Miejskiej w Sycowie z dnia
  26 kwietnia 2018 r.

 5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Syców o pracy w okresie od 23 kwietnia 2018r. do 21 maja 2018 r.

 6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sycowie o pracy w okresie od 23 kwietnia 2018r. do 21 maja 2018 r.

 7. Ocena pracy i przyjęcie sprawozdania z działalności SP ZOZ „Przychodnia” w Sycowie za 2017 rok oraz dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodnia” w Sycowie za 2017 r.

 8. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLVIII/351/2018 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Syców.

 9. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Syców na 2018 rok.

 10. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

 11. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli w Centrum Kultury w Sycowie.

 12. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Syców z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017.

 13. Informacja o przygotowaniu instytucji i organizacji i organizacji do akcji „LATO-2018”

 14. Interpelacje i zapytania Radnych.

 15. Oświadczenia i komunikaty.

 16. Wolne wnioski.

 17. Zamknięcie obrad.

 

Posiedzenie Komisji:

   1. Posiedzenie Komisja Stałych Rady odbędzie się:

 • 21 maja 2018 r. godz. 1500, sala 57 Urzędu MiG Syców

 

 

Projekty uchwał dostępne są w Biurze Rady Miejskiej w Sycowie, p.45 p. III – UMiG Syców ul. Mickiewicza1 lub w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu: bip.sycow.pl/pl/926/0/projekty-aktow-publicznoprawnych.html