Przebudowa drogi gminnej w Wiosce20-03-2018

Trwają roboty budowlane związane z realizacją inwestycji pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej nr 101668D w miejscowości Wioska". Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 8.455.029,85 złotych, z czego wysokość dofinansowania to 2,7 mln złotych. Jest to samodzielne zadanie gminy wsparte środkami unijnymi. Gmina Syców złożyła wniosek i podpisała umowę o dotację na największy pod względem wartości projekt spośród wszystkich zaakceptowanych wniosków w województwie dolnośląskim w ramach n/w programu. Wykonawcą inwestycji będzie firma STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. z Wysokiej k.Wrocławia.

Wioska Europejski Fundusz Rolny

Projekt realizowany będzie z programu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dofinansowanie wynosi 63,63% kosztów kwalifikowanych, tj. 2,7 mln zł.

Przebudowa drogi gminnej obejmie wykonanie poszerzenia istniejącej jezdni o nawierzchni bitumicznej wraz z przebudową istniejących zjazdów, budową kanalizacji deszczowej oraz budową ścieżki pieszo-rowerowej z kostki brukowej wzdłuż całej długości drogi, tj. na prawie 3-kilometrowym odcinku, przyległej do lewej krawędzi jezdni od jej strony zachodniej. Odcinek drogi gminnej nr 101668D (objęty zakresem robót) rozpoczyna się w obrębie obszaru zabudowanego (granic administracyjnych) miejscowości Wioska, w obrębie skrzyżowania z drogą wojewódzką 449 (ul. Kaliska) oraz ul. Szarych Szeregów. 

Branża drogowa dofinansowana jest dotacją z programu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zgodnie z oświadczeniem wykonawcy inwestycja dotyczyć będzie trzech branż:

  • branży drogowej – przebudowa drogi gminnej nr 101668D na odcinku od 0+000 2+737,82 km. z poszerzeniem istniejącej jezdni o nawierzchni bitumicznej, wraz z przebudową istniejących zjazdów, budową kanalizacji deszczowej oraz budową ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż całej długości drogi, przyległej do lewej krawędzi jezdni od jej strony zachodniej, realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
  • kanalizacji sanitarnej - budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na przebudowywanym odcinku drogi wraz z odnogami do granicy nieruchomości oraz dwoma przepompowniami ścieków,
  • przebudowy odcinka sieci gazowej w punkcie g1 do g7 – w celu usunięcia kolizji z infrastrukturą przebudowywanej drogi - wg projektu budowlanego.