Wielomilionowa dotacja na inwestycje Sycowskiej Gospodarki Komunalnej12-03-2018

Sycowska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej rozdzielczej oraz przebudowa i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w aglomeracji Syców”. Planowana całkowita kwota projektu wynosi 14 197 272,72 zł, kwota dofinansowania to 7 304 440,13 złotych.

Sycowska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.

otrzymała dofinansowanie projektu:

pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej rozdzielczej oraz przebudowa i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w aglomeracji Syców

współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oś priorytetowa II „ Ochrona środowiska
w tym adaptacja do zmian klimatu”
w ramach działania 2.3. – „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”.

Umowa o dofinansowanie została zawarta 18 stycznia 2018 roku.


Planowana całkowita kwota projektu wynosi 14 197 272,72 PN

Kwota dofinansowania 7 304 440,13 PLN

Zakres Projektu obejmuje 3 główne zadania:

Zadanie nr 1

Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej rozdzielczej
w obrębie ulicy Oleśnickiej

Zadanie nr 2

Przebudowa i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Sycowie

 Zadanie nr 3


Wdrożenie systemu informatycznego GIS do prowadzenia ewidencji
i zarządzania siecią wodno-kanalizacyjną
.

W związku z projektem zostało wybudowane 2 km kanalizacji sanitarnej, 1,67 kanalizacji deszczowej oraz 1,47 sieci wodociągowej w obrębie ulicy Oleśnickiej

Do 2021 roku zostanie zmodernizowana istniejąca oczyszczalnia ścieków oraz wdrożony system zarządzania siecią wodnokanalizacyjną.

Podstawowym celem przedsięwzięcia jest zwiększenie liczby ludności korzystającej
z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych,
zapewniającego podwyższone usuwanie biogenów, na terenie aglomeracji Syców. 

 

Zarząd SGK Sp. z o.o.